Kirkon työmarkkinaosasto huolehtii kirkon palveluksessa olevien palvelussuhdetta koskevasta säädösvalmistelusta ja mallisääntöjen laatimisesta, kirkon henkilöstöpolitiikasta, kirkon työnantajaviestinnästä ja kirkon henkilöstön osaamisen kehittämisestä henkilöstöpolitiikan alalla ja muilta osin yhteistyössä toiminnallisen osaston kanssa. Lisäksi työmarkkinaosasto hoitaa kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät.

  • Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana ja vaikuttajana työmarkkina-asioissa. Kirkon työmarkkinalaitos on yksi Suomen työmarkkinoiden keskusorganisaatioista (ns. työmarkkinakeskusjärjestö). Se neuvottelee ja sopii keskusjärjestö- ja liittotason sopimukset mm. työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista sekä valvoo kirkkotyönantajien etuja työoikeuden ja työelämän kehittämisasioissa.

  • Osalle TMO:ssa hoidettavista tehtävistä on luonteenomaista, että ne ovat samanaikaisesti sekä työmarkkinalaitoksen että Kirkkohallituksen toimintaa. Tätä työtä tehdään yhteistyössä niin seurakuntatyönantajien, pääsopijajärjestöjen ja muiden työmarkkinaosapuolten, että eri Kirkkohallituksen osastojen ja yksiköiden ja tuomiokapitulien kanssa.

  • Työmarkkinalaitokselle kuuluvaa työnantajaedunvalvontaa ja -vaikuttamista hoidetaan keskusjärjestö- ja liittotasolla sekä 3-kantaisessa yhteistyössä valtiovaltaan päin. Keskusjärjestöjen asema tulopoliittisten sopimusten osapuolina on muuttumassa. Muutos ei vähennä työmarkkinaosaston tehtäviä, koska sille kuuluvat myös liittotason työnantajaedunvalvonta, sopimustoiminta ja yhteistyö liittotasolla, ja koska keskusjärjestöillä säilynee edelleen työmarkkina-asioiden edunvalvontatehtäviä, mm. työlainsäädännön ja koulutuksen alalla.

  • Liittotason sopimustoiminnassa on tarkoituksenmukaista määrätä keskeisistä ja kaikille yhteisistä asioista, kuten palkkaus- ja työaikajärjestelmästä sekä paikallisen sopimistoiminnan raameista. Paikallista sopimustoimintaa kehittämällä lisätään paikallisen työnantajan liikkumavaraa erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Sillä voidaan myös lisätä joustavuutta ja ketteryyttä, joita tarvitaan toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa. Oman haasteensa paikalliselle sopimustoiminnalle tuo seurakuntatyönantajien pieni koko. Suurimmalla osalla niistä on vähän henkilöstöhallinnon ja paikallisen sopimustoiminnan edellyttämiä resursseja ja osaamista.

Työmarkkinaosastolla työskentelee yhteensä 8 henkilöä: johtajan lisäksi 5 asiantuntijaa ja 2 avustavissa tehtävissä. Resurssit ovat niukat, joten työnkuvien joustavuus ja monipuolisuus korostuvat entisestään tulevaisuudessa: on osattava mm. neuvotella, kirjoittaa sopimustekstejä, analysoida toimintaympäristöä, laskea ja ymmärtää kustannuksia, tuottaa tilastoja, hallita työlainsäädännön ja kirkon viranhaltijoiden henklöstösäännösten säädösvalmistelua, kouluttaa ja kirjoittaa, tuntea työelämän tuloksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin osatekijöitä.

Verkostoituminen ja yhteistyö kirkon sektorin työpaikkojen, työmarkkinaosapuolten ja lukuisten muiden toimijoiden kanssa tullee korostumaan nykyisestään. Lisäksi pitää vahvistaa seurakuntatyönantajien identiteettiä erilaisin työnantajaviestinnän keinoin. Haasteena on osaston resurssien niukkuus – resursseja tarvitaan aiempaa enemmän suomen- ja ruotsinkieliseen työnantajaviestintään ja osaamisen parantamiseen sekä erilaisiin selvityksiin ja palkintoihin. Esimerkiksi rahoitusta uuteen työelämäpalkintoon on jouduttu hankkimaan Kevalta.