Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Lapuan hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.  Tällä hetkellä seurakunnat tarvitsevat hiippakunnan tukea seurakuntien välisen yhteistyön kehittämisessä, rakenneratkaisujen valmistelussa ja läpiviemisessä, johtamisen tukemisessa sekä henkilöstön yhteistyön vahvistamisessa. Seurakuntien työkulttuurin keskeisin uudistamisen odotus on seurakuntalisten ja palkattujen viranhaltijoiden kumppanuuden edistämisessä.

Hiippakunnalla on toimisto ja työntekijöitä sekä Seinäjoella että Jyväskylässä. Hiippakunnan toiminnassa kiinnitetään huomiota eri alueiden tasapuoliseen huomioimiseen.

Lapuan hiippakunnan toiminta painottuu seurakuntien tarpeisiin vastaavaan konsultointiin, koulutukseen, työn sisältöjen kehittämiseen ja johtamisen tukemiseen.

 

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2017 - 2019

1. Hengellisen elämän kehittäminen

 • Seurakuntien monimuotoisen jumalanpalveluselämän tukeminen

- Kasteen sisällön ja merkityksen korostaminen.

Otetaan kaste Lapuan hiippakunnassa reformaation merkkivuoden erityisteemaksi tavalla, jossa tulee esiin kasteen merkityksellisyys ihmisen elämän näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa kaikille työntekijöille tarkoitettu kasteseminaari

Kastejuhlien järjestäminen, aamukastetapahtumien järjestäminen

Aikuiskasteiden ja aikuisrippikoulujen huomioiminen (rippikoulusuunnitelman 2017 yhteydessä)

Nostetaan kaste ja yhteinen pappeus seurakuntien vapaaehtoistoiminnan lähtökohdaksi

- Pilottiseurakunnissa seurakuntalaisille vastuuta jakavan ja vuorovaikutteisen seurakuntaelämän kehittäminen.

Laajennetaan vapaaehtoistyön tukiryhmää

 

2. Missionaarisuuden vahvistaminen

 • Seurakuntien lähetystyön tukeminen syvempään vuorovaikutteiseen kumppanuuteen yhteistyökirkkojen kanssa nimikkoseurakuntien ja -lähettien kautta.

- Selvitetään hiippakunnan kumppanuustoiminnan periaatteet ja yhteistyösuunnat

- Selvitetään edellytykset monivuotisen yhteistyön jatkamiseksi tansanialaisten kanssa

 • Vieraanvaraisuuden korostaminen. Kansankirkosta kansojen kirkoksi, erilaisuuden kohtaamisen kirkoksi.

- Maahanmuuttotilanteen tuomiin käytännön kysymyksiin vastaaminen

 • Yhteisvastuukeräyksen ja muun seurakuntien auttamistyön esillä pitäminen.

 

3. Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa

 • Perustehtävälähtöisyyden painottaminen rakennemuutosprosesseissa.

- Tehtävien arviointi, työtehtävien rajaaminen

 

4. Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

 • Kehitetään viestinnän monimuotosuutta.

- Työskentelyalustojen monipuolinen hyödyntäminen

 • Toimintatapojen kehittäminen työntekijäkeskeisyydestä yhteisökeskeisyyteen-Kehitetään aktiivisesti tuomiokapitulin toimintoja vastaamaan seurakuntien ja kirkon toimintaympäristön muutoksia.

- Luodaan ja kehitetään verkostoyhteistyötä muiden hiippakunnan alueella toimivien tahojen ja asiantuntijoiden kanssa

- Uudistetaan tuomiokapitulin toimintoja tukemaan seurakuntien kehittämistarpeita

- Varaudutaan tuomiokapitulin henkilöstön toimenkuvien muutokseen seurakuntien muutosprosessien tukemiseksi

- Vahvistetaan hiippakunnallisen toiminnan kumppanuusluonnetta

 • Ratkaistaan Haapaniemen hiippakuntakartanon tulevaisuuden toimintaedellytykset.

- Ratkaistaan, rakennetaanko uusi majoitusrakennus vai korjataanko nykyinen

 

Keskeiset tehtävät ja hankkeet

1. Tavoitteena kehittää toimintatapoja työntekijäkeskeisyydestä yhteisökeskeisyyteen

2. Reformaation juhlavuoden ja Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin osallistuminen.

 • Katkismuksen sisältöön tutustuminen eri työmuodoissa läpäisyperiaatteella
 • Yhteistyön kehittäminen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

3. Rippikoulun opetusmetodien ja toteutusvaihtoehtojen kehittäminen. Rippikoulun kokonaissuunnitelman 2017 valmennus.

 • Toteutetaan rippikoulusuunnitelman edellyttämä valmennus

4. Seurakuntien monimuotoisen yhteistyön tukeminen.

 • Yhteisen taloustoimisto- ja kirjurimallin esillä pitäminen
 • Yhteisten työntekijöiden puolesta puhuminen

5. Jäsen 360o -työkalun hyödyntämisen tukeminen.

 • Aktiviinen Jäsen 3600 -työkalun esittely uusille seurakunnille

 

Taloussuunnitelman v. 2017 - 2019 erityisperustelut

Kuvataan tarvittaessa rahoitustilanne sekä perustelut lisärahoituksen tarpeesta.

 

Tuomiokapituli on tehnyt alijäämäiset tilikaudet vuosina 2014 ja 2015. Osittain ylitykset ovat olleet ennakoitavissa, ja niihin on reagoitu henkilöstöstrategiassa siten, että lakimiesasessorin ja talouspäällikön virkojen tehtävät on yhdistetty ja vahtimestarin ja toimistosihteerin eläköityessä tilalle palkataan vain yksi henkilö. Lisäksi tuomiokapitulilla on kaksi viranhaltijaa, kuntoutussihteeri ja liikuntapappi, joiden palkkakustannusten rahoitus tulee tuomiokapitulin kehyksen ulkopuolelta.

Tuomiokapitulin koulutustoiminnan määrässä on nähtävissä seurakuntien talouspaineet, seurakunnat eivät lähetä viranhaltijoitaan maksullisiin koulutuksiin yhtä aktiivisesti. Tästä johtuen tuomiokapitulin toimintatuotot ovat olleet laskusuunnassa.

Tuomiokapituli toiminta tulee sopeutumaan nyt tiedossa oleviin kehyksiin.

Lisätietoja

Lapuan hiippakunta