Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa, huolehtimalla kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistämällä kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä.

  • Tämä edellyttää toiminnallisen osaston asiantuntijoilta aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamistoiminnassa erityisesti seurakuntatyöhön liittyvissä kysymyksissä. Haasteet liittyvät yhtäältä kirkon edunvalvontaan ja toisaalta kirkon arvoperustaiseen yhteiskuntavastuuseen ja ne koskevat lainsäädäntöä ja muuta vaikuttamista esimerkiksi koulutus-, työvoima-, talous-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- liikunta-, nuoriso- ja ympäristöpolitiikan alueilla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat tällöin valtion viranomaiset sekä erilaiset kansalaisjärjestöt. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat esimerkiksi laaja sote-uudistus, uskonnon opetusta ja uskontokasvatusta koskevat kysymykset yhteiskunnan kasvatus ja koulutusjärjestelmissä, turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset sekä ammatillista koulutusta koskeva reformi.

  • Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto vastaa myös monista kirkon keskushallinnolle uskotuista kirkon yhteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi palvelevasta puhelimesta, nettiauttamisesta sekä kirkon työstä verkossa. Olennainen osa toiminnallisen osaston tehtävää on seurakuntatyön tukeminen sekä sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen. Keskeisiä tehtäväalueita ovat jumalanpalveluselämä, kasvatus ja opetus, sielunhoito ja diakonia.

  • Toiminnallisella osastolla tuetaan ja edistetään myös kirkon ja seurakuntien erityistehtävien työtä, kuten perheneuvontaa, sielunhoitoa sairaaloissa ja muissa organisaatioissa ja evankelioimista. Toiminnallinen osasto edistää kirkon työtä erilaisissa erityisryhmissä (esim. viittomakieliset, vammaisryhmät, maahanmuuttajat ja monikulttuuriset yhteisöt, saamelaiset, romanit jne.). Tärkeä ulottuvuus seurakuntatyön kehittämistä on kirkon työntekijöiden koulutus. Erityisesti Kirkon koulutuskeskus huolehtii kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksesta ja sen koordinoinnista sekä osallistuu kirkon työntekijöiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

  • Kirkkohallituksen työjärjestyksen muutoksen myötä luovuttiin yksiköiden yhteyteen perustetuista toimikunnista. Niiden tilalle perustettiin syksyllä 2016 uudenlaisia yksikkörajat ylittäviä neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on seurata, edistää ja tukea toimialallaan tehtävää työtä. Toiminnallinen osasto tekee läheistä yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja kouluttavien oppilaitosten kanssa. Kirkkohallituksen organisaatiossa toiminnallisen osaston vastuulla on myös valmiusasiat. 

  • Toiminnallinen osasto vastaa myös monista kirkon ajankohtaisista kehityshankkeista, jotka ovat yleensä määräaikaisia. Tällä hetkellä toiminnallisella osastolla esimerkiksi valmistellaan reformaation merkkivuoden materiaaleja ja tapahtumia sekä tuetaan seurakuntia merkkivuoden vietossa.