Tuloskortti 2017
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
 
  Mål Medel Mått
Intressebevakning och påverkan KCSA och skolorna håller aktivt kontakt. Vi håller kontakt med ämneslärarna i religion. Nätverkets omfattning och antalet kontakter. Respons från religionslärarna.
  Vi arrangerar ett seminarium om religionsdialog. Seminariet har hållits. Deltagarantal. Kvalitativ utvärdering av seminariet utgående från deltagarnas respons.
  Vi fungerar som konsulter för församlingarnas medarbetare och mentorer. Vi informerar och utbildar inom området skolsamarbete och småbarnsfostran. Antalet kontakter, konsultationer och utbildningar.
  Kyrkans budskap och värderingar syns och påverkar samhället och svenska gemenskaper. Vi synliggör kyrkans verksamhet och budskap vid stora riksomfattande och svenskspråkiga evenemang. Vi informerar om deltagandet i evenemangen. Deltagande i SuomiAreena 2017, Stafettkarnevalen och bokmässan i Helsingfors. Deltagarantal och res­pons. Nyhetsförmedling i olika medier.
  Vi arrangerar två flyktingseminarier. Seminarierna har hållits. Deltagarantal och deltagarrespons.
  Vi erbjuder medierna svenskspråkiga nyheter via ePress och publicerar nyheter på evl.fi och Sacrista. Nyheternas genomslagskraft i medierna. Besökarantal på webbplatserna evl.fi och Sacrista.
  Vi verkställer Ekumeniska ansvarsveckans tema ”Kvinnor, fred, ekonomi”. Vi arrangerar ett seminarium och publicerar ansvarsveckans material. Deltagarantal och respons på seminariet och materialet.
  Vi ansvarar för de svenskspråkiga andakts- och gudstjänstprogrammen på svenska Yles kanaler och publicerar svenskspråkiga webbartiklar för Yles webbplats Tro. Vi producerar 15 alternativa tv-andaktsprogram (Himlaliv) för Svenska Yles programutbud. Månatliga tittar-, lyssnar- och besökarsiffror på Svenska Yles kanaler och webbplats. Följare, gillanden och delningar samt antalet enskilda besökare.
 
Stöd för och utveckling av församlingarnas verksamhet Barn och unga blir sedda och hörda och upplever sig vara delaktiga i församlingslivet och församlingens verksamhet. Vi publicerar aktuella artiklar i ämnet. Antalet artiklar och publikationernas upplagor.
Vi följer utvecklingen av webbplatsen Lastenkirkko/Barnens kyrka och utvecklar en svensk version. Mottagandet av den svenska versionen av Barnens kyrka i församlingarna.
Vi utvecklar och marknadsför det virtuella spelet Fisucraft bland församlingarna. Antalet Fisucraftanvändare i församlingarnas fostrande verksamhet.
Vi arrangerar Ungdomens kyrkodagar 2017. Utvärdering av och deltagarantal vid Ungdomens kyrkodagar 2017.
Vi besvarar ungas frågor om kristen tro i webbtjänsten Fråga prästen. Antalet svar i webbtjänsten Fråga prästen.
Funktionshindrade har möjlighet till ett fullvärdigt andligt liv på svenska. Vi arrangerar läger, gudstjänster, utbildningar och andra samlingar. Respons. Antalet deltagare i evenemangen.
Vi producerar lämpligt material. Användning av materialet. Respons på materialet.
Reformationens märkesår 2017 är synligt i svenskspråkiga sammanhang och medier. Vi arrangerar svenskspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo 19−21.5.2017. Vi informerar massmedierna och distribuerar en del av programmet via webben. Deltagarantal, respons och synlighet i medierna. Tittar- och lyssnarsiffror.
Vi producerar specialandakter och gudstjänster. Andakternas och gudstjänsternas lyssnar- och tittarsiffror och respons på innehållet.
Vi producerar material för två huvudteman – nåd och Bibeln. Utvärdering med hjälp av responsen.
Vi arrangerar ett pedagogiskt seminarium. Deltagarantal. Respons på seminariet.
Tillsammans med regissören och skådespelaren Johan Fagerudd producerar vi en Luthermonolog för skolor och församlingar. Respons på Luthermonologen.
Par och familjer får förebyggande stöd för att sköta parrelationer och andra mänskliga relationer. Vi arrangerar utbildning och tar fram svenskspråkigt material som stöder parrelationer och föräldraskap. Respons på materialet, deltagarantal och respons från utbildningarna.
Vi erbjuder stöd för svenskspråkiga församlingars verksamhet och utveckling. Vi utvecklar webbredskapet Klockaren. Minst 40 svenskspråkiga församlingar använder webbverktyget Klockaren 2017.
Vi förnyar Sacrista. Nya Sacrista är klar och publiceras enligt kyrkans informationscentrals tidsplan 2017.
Vi skapar förutsättningar för församlingarna att arbeta i sociala medier. Vi arrangerar två utbildningsträffar under året. Utbildningarna har genomförts. Deltagarantal och deltagarrespons.
 
Hela kyrkans gemensamma uppgifter Svenskspråkig konfirmandundervisning håller hög kvalitet och utförs med känsla för vår tid. Vi presenterar en ny plan för konfirmandarbetet och stöder tillämpningen av den i församlingarna. Vi planerar utbildningar. Presentation på kyrkoherdedagarna och Forum för fostran.
       
Kyrkostyrelsens strategiska prioriteringar: Mål Medel Mått
Vi värdesätter medlemskapet i kyrkan: Vi stärker delaktigheten i kyrkan och utreder möjligheterna att underlätta deltagande. Bilden av kyrkan är bilden av en öppen gemenskap som inbjuder till deltagande. Vi lyfter fram kyrkoårets helgdagar och aktuella teman via kampanjer under året. Ekofasta, påsk, välsignelse inför skolstarten, allhelgona, advent och jul har synts i sociala medier och materialproduktionen.