Verksamhetsidé

Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att hjälpa och stödja stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter och anställda vid fullgörandet av deras grunduppgifter att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva diakoni, mission och ansvara för den kristna fostran. Domkapitlet sköter dessutom de myndighetsuppgifter som i enlighet med kyrkans bekännelse och bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen ankommer på nämnda organ: att betjäna förvaltningen och ge stöd i det dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.

Tyngdpunktsområden 2017–2019

 • Stöd i utvecklandet av gudstjänst- och musiklivet i stiftets församlingar

 • Personalvårdande åtgärder och arbetslagsutveckling, samt stöd till församlingar som berörs av förändringar i församlingsstrukturen

 • Missionsarbetet och kyrkans internationella ansvar uppmärksammas och verksamheten inom sektorn utvidgas

 • Satsningen på andlig fördjupning och frivilligarbetet fortsätter

 • Pastoralutbildningsförnyelsen implementeras

 • Rekrytering 2.0-gruppens rapport och konsekvenser

 • Reformationens märkesår 2017

De centrala verksamhetsmålen inom tyngdpunktsområdena 2017

 • En sista grupp för församlingar i södra Finland inleder sin gudstjänstutbildning år 2016 och avslutar den hösten 2017. Gruppen samlar församlingar i Nyland och Åboland som inte deltog i den fortbildning som genomfördes 2011-2012. Sedan övergår stiftets satsning på gudstjänstutbildningen från att ha varit kursverksamhet till fortbildning för regionala grupper.

 • Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i form av arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Biskopen och domkapitlets övriga personal besöker församlingarna och hjälper dem att finna fungerande lösningar för ekonomi, verksamhet och personal. Vid behov används stiftets arbetslagskonsulter eller annan konsulthjälp för att stöda församlingarna i dessa processer.

 • Borgå stift betonar i sin verksamhet ansvaret för missionen och kyrkans internationella arbete. För att inspirera till mission planerar stiftssekreteraren för mission och internationellt arbete två studieresor: den ena till Sjömanskyrkan i London och den andra till Israel.

 • Samtalsdagarna kring andligt liv i Borgå stift arrangeras för tredje gången. Intresset för dagarna har vuxit för varje år som gått. Stiftet fortsätter sin strävan att inspirera till frivilligarbete, även med tanke på de ekonomiska framtidsutsikterna.

 • Pastoralutbildningen genomgår under perioden 2015-2017 en förnyelse. En del av kurserna slås samman samtidigt som två helt nya studiehelheter introduceras: 1) diakoni, mission och globalt ansvar samt 2) kommunikation och växelverkan.

 • Rekryteringen till kyrkliga yrken har uppmärksammats på stiftsnivå genom att en arbetsgrupp Rekrytering 2.0 grundades 2015. Arbetsgruppens slutrapport behandlas av domkapitlet, som ger direktiv för framtiden.

 • Märkesåret 2017 syns på ett genomgripande sätt på olika plan


Toiminta-ajatus

Porvoon hiippakunnan ja sen tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston tehtävänä on auttaa ja tukea hiippakunnan seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja niiden työntekijöitä perustehtävissään; Jumalan sanan julistamisessa, sakramenttien jakamisessa, diakoniatyössä, lähetystyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa. Lisäksi tuomiokapituli hoitaa viranomaistehtäviä, jotka kuuluvat sille kirkon tunnustuksen sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla, palvelee hallintoa, tukee jokapäiväistä työtä sekä edustaa kirkkoa hiippakuntaa koskevissa asioissa.

Painopistealueet 2017–2019

 • Hiippakunnan seurakuntien jumalanpalvelus- ja musiikkielämän tukeminen

 • Henkilöstöhuolto ja työyhteisön kehittäminen sekä rakennemuutosseurakuntien tukeminen

 • Huomion kiinnittäminen lähetystyöhön ja kirkon kansainväliseen vastuuseen ja tämän sektorin toiminnan laajentaminen

 • Panostus hengelliseen syventymiseen ja vapaaehtoistyöhön jatkuu

 • Pastoraalikoulutuksen uudistus toteutetaan

 • Rekrytointi 2.0 -ryhmän raportti ja seuraukset

 • Reformaation merkkivuosi 2017

 

Painopisteiden keskeiset toimintatavoitteet 2017

 • Etelä-Suomen seurakuntien viimeinen ryhmä aloittaa jumalanpalveluskoulutuksensa vuonna 2016 ja saa sen päätökseen syksyllä 2017. Ryhmä kokoaa yhteen Uudenmaan ja Turunmaan seurakunnat, jotka eivät osallistuneet 2011–2012 toteutettuun jatkokoulutukseen. Tämän jälkeen hiippakunnan panostus jumalanpalveluskoulutukseen muuttuu siten, että kurssitoiminnasta siirrytään alueryhmien jatkokoulutukseen.

 • Seurakuntarakenteen muutoksia seurataan, ja tarvittaessa otetaan käyttöön tukitoimia kuten työyhteisöjen kehittäminen ja työnohjaus. Piispa ja tuomiokapitulin muu henkilöstö vierailevat seurakunnissa ja auttavat niitä löytämään toimivat ratkaisut talouteen, toimintaan ja henkilöstökysymyksiin. Tarvittaessa käytetään hiippakunnan työlainsäädännön konsultteja tai muuta konsulttiapua seurakuntien tukemiseksi näissä prosesseissa.

 • Porvoon hiippakunta korostaa toiminnassaan vastuuta lähetystyöstä ja kirkon kansainvälisestä työstä. Lähetystyön ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri suunnittelee kahta opintomatkaa lähetystyöhön innoittamiseksi: matkoja Lontoon merimieskirkkoon ja Israeliin.

 • Porvoon hiippakunnan Samtalsdagarna kring andligt liv (hengellisen elämän keskustelupäivät) järjestetään kolmannen kerran. Kiinnostus päiviä kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Hiippakunta pyrkii edelleen innostamaan vapaaehtoistyöhön, myös taloudelliset tulevaisuuden näkymät huomioon ottaen.

 • Pastoraalikoulutusta uudistetaan kaudella 2015–2017. Osa kursseista liitetään toisiinsa, ja koulutukseen sisällytetään kaksi kokonaan uutta opintokokonaisuutta: 1) diakonia, missio ja globaali vastuu sekä 2) viestintä ja vuorovaikutus.

 • Kirkollisiin ammatteihin rekrytoimiseen on kiinnitetty huomiota hiippakuntatasolla perustamalla työryhmä Rekrytointi 2.0 vuonna 2015. Työryhmän loppuraportin käsittelee tuomiokapituli, joka antaa toimintaohjeet tulevaisuutta varten.

 • Merkkivuosi 2017 näkyy vahvasti eri tasoilla.