Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion rahoituksen suuruus oli 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennettiin noin 6 milj. eurolla.

Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Korotuksen oletetaan olevan 500 000 euroa vuodessa suunnitelmakauden ajan.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2015 tekemän päätöksen mukaisesti korvaus jaetaan vuonna 2017 seuraavasti:

  1. Kirkon keskusrahasto saa valtiolta rahoitusta 114,5 milj. euroa.

  2. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti rahoitusta seurakunnille 107,5 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2017 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2015 perusteella. Tilastokeskuksen mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 5 487 308 henkilöä. Valtionrahoituksen jako-osuus on siten 19,59 euroa/kunnan jäsen.

  3. Rahoituksesta 2 milj. euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

  4. Rahoituksesta 5 milj. euroa käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkkohallituksen täysistunto myöntää hakemuksesta avustuksia tähän tarkoitukseen. Jatkossa on kaksi rakennusavustuslinjaa: kirkon keskusrahaston perinteinen rakennusavustus (0,5 - 1,0 milj.euroa/v) ja valtion korvauksella rahoitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoavustus (5,0 milj. euroa/v). Muutamana ensimmäisenä vuotena (2016 - 2018) tarkoituksena on rahoittaa valtion rahoitusosuudesta yhteisen kiinteistörekisterin laajentaminen (korkeintaan 0,5 milj. euroa/v) kaikkiin seurakuntatalouksiin. Tämän rekisterin olemassa olo on ehdoton edellytys valtion rahoituksen oikeudenmukaiselle jakamiselle.