Nykytilanne ja toiminta

Toimintalinjauksensa Kutsuttuna kirkon työssä mukaisesti Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta. Tuomiokapituli keskittyy vahvistamaan suhdettaan seurakuntiin toimintalinjauksensa neljän painopistealueen mukaisesti. Seurakuntien tarpeita kuunnellaan. Samalla yhdessä seurakuntien kanssa hahmotetaan hiippakunnan yhtenäisyyttä ja merkitystä Suomen ev.lut. kirkon kokonaisuudessa.

Tuomiokapitulin omaa suunnittelujärjestelmää kehitetään ja etsitään keinoja toimintalinjauksen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen tiiviimmälle vuoropuhelulle. Tuomiokapitulin istunto nähdään paitsi hallinnollisena elimenä myös entistä enemmän keskustelufoorumina, joka tukee piispan ja tuomiokapitulin henkilöstön työtä seurakuntaelämästä nousevilla näkökulmilla. Samoja painotuksia pidetään mielessä myös kehitettäessä hiippakuntavaltuuston toimintaa.

Tuomiokapitulin henkilöstömäärään (11) ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

 

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2017-2019

1. Työn rakenteet

Seurakuntien henkilöstö:

 • Seurakuntien työntekijöille ja soveltuvin osin luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille suunnattu koulutustarjonta tuotetaan koulutustarjottimen muodossa. Tarjottimelle kootaan koulutusprosessien aihioita, joiden sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä seurakunnan kanssa. Näin vahvistetaan paikallisen seurakunnan roolia henkilöstönsä kehittämistarpeiden kartoittajana ja niihin vastaajana.
 • Seurakuntien hallintoa ja henkilöstöhallintoa hoitavaa henkilöstöä neuvotaan ja koulutetaan. Tuomiokapituli järjestää vuosittain hallinnon teemapäivän.

Luottamushenkilöt:

 • Luottamushenkilökoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä hiippakuntavaltuuston kanssa. Tuomiokapituli tukee seurakuntien omille luottamushenkilöilleen järjestämää tai rovastikunnittain toteutettavaa koulutusta. Luottamushenkilöitä kutsutaan mukaan tuomiokapitulin rukousaamiaisille. Yhteydenpitoa johtaviin luottamushenkilöihin kehitetään.

Strateginen tuki:

 • Seurakuntien rakenneprosesseja, muita muutos- ja kehittämishankkeita, suunnittelu- ja toimintajärjestelmiä sekä johtamista ohjataan ja konsultoidaan seurakuntien kanssa sovittavin tavoin.

Kansainvälinen työ:

 • Tuomiokapituli vahvistaa hiippakunnallista kansainvälisen työn verkostoa ja mahdollistaa verkoston yhteen tulon vähintään neljästi vuodessa. Seurakuntia tuetaan kansainvälisen työn tiimien kehittämisessä. Nämä rakenteet ovat keskeisiä monikulttuurista seurakuntaelämää vahvistettaessa.

 

2. Työn merkitys

Uskonnollinen elämä:

 • Tuomiokapituli seuraa aktiivisesti uskonnollista ja katsomuksellista muutosta, joka on meneillään, sekä mahdollistaa ja tuottaa työntekijöille valmennuksia muutokseen reagoimiseksi.

3. Hengellinen elämä

 • Hengellisen elämän tukeminen

Seurakuntien henkilöstön hengellistä elämää tuetaan pitämällä hengellistä elämää erottamattomana osana kaikkea tuomiokapitulin yhteydenpitoa ja toimintaa seurakuntien kanssa. Organisoidaan hengellisen ohjauksen hiippakunnallinen verkosto. Järjestetään työntekijäretriitti ja kehitetään hiippakunnallista rukouskalenteria. Tuomiokapitulin viraston aamuhartaudet jatkuvat.

 • Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämää ja jumalanpalvelusteologista osaamista seurakunnissa vahvistetaan tilauskoulutusten avulla. Piispanmessut ja tuomiokapitulin järjestämä jumalanpalveluselämä toteutetaan edelleen rikkaasti ja monipuolisesti. Kartoitetaan seurakuntien kirkollisten toimitusten tilanne ja tavoittavuus.

 • Luomakuntavastuu

Toimitaan luomakuntavastuun edistämiseksi ja kannustetaan seurakuntia ympäristödiplomin hyödyntämiseen. 

4. Työn ilo ja työhyvinvointi

 • Mentorointi

Opiskelijoiden ammatillista ja kristillistä identiteettiä tukevia uusia rakenteita etsitään ja kehitetään yhdessä kirkon virkaan kouluttavien laitosten kanssa. Vireillä on mm. työpajahanke.

Mentorointia järjestetään erityisesti Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen osallistuville.

 

 • Työnohjaus

Työnohjauksen tarjontaa ja työnohjaajien tukea on tarpeen pitää yllä vähintään nykyisessä laajuudessa. Kirkollisen työnohjauksen järjestämisen nykymalli on taloudellinen ja toimiva, ja sen säilymistä ja toimivuutta vahvistetaan käytettävissä olevin keinoin ja resurssein.

 

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017

 

1. Reformaation merkkivuosi 2017

 • Tuomiokapituli huomioi reformaation merkkivuoden ja tarjoaa seurakunnille tukea sen teemojen (Liberation is not for sale, Human beings are not for sale and Creation is not for sale) työstämisessä.

2. Johtamisfoorumi

 • Syksyllä 2017 järjestetään kaikille hiippakunnan seurakuntien esimiestyössä toimiville työntekijöille johtamisfoorumi suunnitteluryhmän päättämästä tematiikasta.

3. Yhdessä-palkinto

 • Vuoden 2017 alusta Espoon hiippakunta myöntää Yhdessä-palkinnon hankkeesta, projektista, tapahtumasta tms., joka on toteutettu yli työalarajojen ja yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Palkinnolla halutaan edistää uudenlaisia yhteistyön muotoja seurakunnissa sekä tukea työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta.

4. TUKEAT

 • Seurakuntien rippikoulut toteutetaan vuodesta 2019 lukien Rippikoulusuunnitelma (RKS) 2017:n mukaisesti. Suunnitelman käyttöönottoa varten on rekrytoitu paikalliset rippikoulun kehittäjät. He suorittavat tuotekehittäjän erityisammattitutkinnon (TUKEAT) oppisopimuskoulutuksena 11/2016-6/2018. Tuomiokapituli osallistuu yhteistyökumppanina TUKEAT-koulutuksen suunnitteluun, järjestämiseen ja toteutukseen.

 

5. Asianhallintajärjestelmän uudistuminen

 • Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto jatkuu.

Lisätietoja

Espoon hiippakunta