Johdanto

Toiminnallinen osasto hoitaa kirkon yhteistä toimintaa, huolehtii kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistää kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä. Tällä hetkellä ajankohtaisia haasteita ovat esimerkiksi laaja Sote-uudistus, hallitusohjelman kärkihankkeet, turvapaikan hakijoihin ja maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset, uskonnon opetus ja uskontokasvatus sekä ammatillista koulutusta koskeva reformi.

Kirkon sisällä merkittävä toiminnallinen tavoite on seurakuntalaisuuden vahvistuminen. Tämä tarkoittaa uudenlaista toimintakulttuuria, jossa kirkon työntekijät kantavat vastuuta kirkon tehtävästä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen sekä osallisuuden kokemusten edistäminen niin jumalanpalveluselämässä kuin myös muussa seurakunnan toiminnassa.

Yhteiskunnan ilmiöt heijastuvat kirkon työhön. Tällaisia ovat esimerkiksi verkon ja sosiaalisen median merkityksen jatkuva vahvistuminen, yhteiskunnan polarisoituminen, joka näkyy esimerkiksi maahanmuuttajia tai parisuhteita koskevassa kärjistyneessä keskustelussa sekä irtautumisena perinteisistä instituutioista, joka havaitaan kirkossa esimerkiksi jäsenmäärän ja kirkollisten toimitusten laskuna.

Lähivuosina vaikuttamistoiminnan tavoitteena on Sote-uudistuksen ja muiden yhteiskunnallisten reformien toteutuminen niin, että kirkolle tärkeät toiminnat eivät ainakaan heikenny uudistusten aikana. Toinen painopiste on kirkon jäsenyyden tukeminen. Tätä edistetään mm. pitämällä esillä kirkon hyvää työtä, mahdollistamalla osallisuuden kokemuksia, kehittämällä palveluja niin, että ne vastaavat nykyajan haasteita sekä vahvistamalla kirkon sisäisiä yhteistyön rakenteita.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

  • Edunvalvonnassa ja vaikuttamistoiminnassa painottuvat Sote-uudistus ja hallitusohjelman kärkihankkeet. Osaston asiantuntijat osallistuvat hankkeiden valmisteluun sekä pitävät esillä kirkolle tärkeitä näkökulmia. Tavoitteena on turvata kirkon työn toimintaedellytykset sekä tukea seurakuntia valmistautumaan uudistuksiin. Toinen tavoite on kirkon työn tekeminen näkyväksi vahvistamalla viestintää ja läsnäoloa verkossa, käyttämällä kirkon arvoperustaan pohjautuvia puheenvuoroja yhteiskunnallisessa keskustelussa, tukemalla seurakuntien työtä sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia.

  • Kirkon yhteisten tehtävien hoitamisessa tuetaan kirkon jäsenyyttä ja jäseneksi liittymistä. Tavoitteena on kirkkoon liittyneiden määrän kasvu. Samalla huolehditaan osaston vastuulla olevien tehtävien, kuten palvelevan puhelimen ja netin järjestelmistä sekä kirkon diakoniarahaston toimintamallien kehittämisestä. Osasto osallistuu reformaation merkkivuoden toteutukseen yhdessä seurakuntien kanssa.

  • Toimintavuonna myös vahvistetaan kirkon toiminnan eri tasojen yhteistyötä. Olennaisia tulevat olemaan Sote-uudistuksen edellyttämän isäntäseurakuntamallin kehittäminen, yhteistyöhankkeiden hyvä toteuttaminen ja uuden palautejärjestelmän hyödyntäminen. Toinen painopiste on vapaaehtoisuuden ja osallisuuden kokemusten vahvistaminen kehittämällä toimintamalleja ja koulutuksia sekä tuottamalla seurakunnille hyödyllistä materiaalia.

Vuodet 2018–2019

  • Lähivuosien tavoitteena on viedä suunnitellut hankkeet loppuun laadukkaasti. Sote-uudistus toteutunee 2019. Tavoitteena on, että seurakunnat kykenevät jatkamaan mm. sairaalasielunhoitoa, kehitysvammaistyötä sekä perheneuvontaa muuttuneissa rakenteissa. Samaan aikaan on huolehdittava myös muusta yhteistyöstä kuntien kanssa.

  • Toinen painopiste tulee olemaan osallisuuden ja vapaaehtoisuuden edistäminen seurakuntatyössä. Tätä varten järjestetään koulutusta kirkon työntekijöille sekä tuetaan seurakuntien hankkeita ja tapahtumia. Seurakuntatyötä tukevat myös kasvatuksen teemavuosi Rauha (2018–2019), uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto, uusien jumalanpalvelusmateriaalien tuottaminen verkkoon sekä henkilöstön koulutus. Viimeksi mainitussa keskeisiä kehittämishankkeita ovat kirkon erityiskoulutusten uudistaminen, henkilöstökoulutuskalenterin päivitys sekä HR-osaamisen vahvistaminen kirkon johtamiskoulutuksessa.

  • Osastolla jatketaan vuonna 2017 valmistuneiden / käyttöönotettujen toimintamallien kehittämistä hyödyntäen mm. palautejärjestelmää. Tavoitteena on kirkkoon liittyneiden määrän kasvu ja kastettujen lasten osuuden säilyminen prosentuaalisesti nykytasolla. Tätä tuetaan esimerkiksi kirkon eri tasojen (Kirkkohallitus, hiippakunnat, seurakunnat ja yhtymät sekä järjestöt ja oppilaitokset) yhteistyöllä.

  • Toiminnallisen osaston yhtenä tavoitteena on nostaa kirkon sanoma esiin. Tämän vuoksi esitetään kirkon arvopohjaan perustuvia näkökulmia yhteiskunnallisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa, Kirkkohallituksen verkkolehdissä sekä erilaisissa tapahtumissa.