Katsaus nykyhetkeen ja tulevaan

Tampereen hiippakunnan seurakunnat elävät keskellä voimakasta toimintaympäristön muutosta. Muutosta sävyttää kirkosta vieraantuminen, kansainvälistyminen, monikulttuuristuminen sekä voimakas verkostoituminen ja medioituminen. Alueen demografinen kehitys on haaste kirkolle: Syrjäseudut menettävät väkeä ja ikärakenne muuttuu vanhusvoittoiseksi. Kasvukeskukset muuttuvat entistä kirkkosuhteeltaan irrallisemman väestön alueiksi.

Hiippakunnallinen tuki ja ohjaus keskittyvät seurakuntien toimintaedellytysten turvaamiseen muutoksen keskellä. Kuormittuneen henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava. Luottamushenkilöiden kanssa on pystyttävä luotsaamaan seurakuntia strategisesti kauaskantoisiin ratkaisuihin. Seurakunnat tarvitsevat innostamista, rohkeaa uudistumista ja luottamusta tulevaisuuteen. Tampereen hiippakunta painottaa toiminnassaan kumppanuus-ajattelua: vahvaa verkostomaista toimintatapaa ja yhteisöjen rakentamista. Painotamme seurakuntien monikulttuurista osaamista ja kykyä toimia dialogissa eri tavalla uskovien kanssa. Painopisteenä on edelleen toimintaympäristön mutkikkaan muutoksen tutkiminen ja rohkea muutosjohtaminen. Jatkamme kontekstuaalisen teologisen ajattelun vahvistamista. Vahvistamme seurakuntien viestinnällistä osaamista esim. seurakuntavaalit huomioiden.

Hiippakunnan henkilöstö on 13 henkeä ja 12,1 henkilötyövuotta.

 

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2017 - 2019

 • Seurakuntien verkostoitumisen, kumppanuuksien ja yhteisöjä rakentavan työtavan vahvistaminen

 • Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen rakenteellisin ja toiminnallisin muutoksin

 • Tuki seurakuntien monikulttuurisuuden haasteeseen ja uskontodialogin edistäminen

 • Seurakuntien työyhteisöjen innostaminen uudistuksiin ja kokeiluihin

 • Reformaation merkkivuoden ”Armoa 2017” teemoihin ja hankkeisiin liittyminen

 

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017

 1. Seurakuntien verkostoitumisen, kumppanuuksien ja yhteisöjä rakentavan työtavan vahvistaminen
 • Piispantarkastusten erityisen huomion kohteena on seurakuntien yhteistoimintaverkostojen ja yhteisöllisyyden rakentaminen

 • Yhteisöpaja hanke: Yhteistyössä Diakoniakorkeakoulun (Diak:n), Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL:n), Helsingin yliopiston (HY:n) teologisen tiedekunnan ja Manchesterin hiippakunnan kanssa luodaan uutta yhteisöajattelua ja yhteisöjen rakentamisen osaamista seurakunnissa.

 • Kirkko ja ääripäät hanke: eri yhteistyökumppanien kanssa rakennetaan dialogisarja, missä on tarkoitus saattaa vuoropuheluun yhteiskunnan ääripäitä ja sitä kautta edistää uusien ratkaisumallien tuottamista yhteiskuntaa jakaviin ongelmiin. Teemoina köyhyys ja syrjäytyminen (taloudellisen eriarvoistuminen) sekä monikulttuurisuus (suvaitsevaisuus ja vieraanvaraisuus vastaan ennakkoluulot ja vihapuhe)

2. Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen rakenteellisin ja toiminnallisin muutoksin

 • Henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvä tuki ja ohjaus (esim. hengellinen ohjaus)

 • Rakennemuutoksen ohjaus ja muutosjohtamisen tuki

 • Seurakuntien välisen sopimusyhteistyön vahvistaminen

 • SOTE uudistuksen seuranta

 • Hankeosaamisen vahvistaminen seurakunnissa

 • Hollolan uuden seurakunnan ohjaustuki

3. Tuki seurakuntien monikulttuurisuuden haasteeseen ja uskontodialogin sekä lähetystyön edistäminen

 • Uskontodialogikoulutus antaa pohjaa uskontojen, erityisesti islamin ymmärtämiseen sekä valmiuksia vuoropuhelun käymiseen

 • Seurakuntien tukeminen maahanmuuttajien kotoutumisessa

 • Asennevaikuttaminen ja yhteiskuntarauhaa koskevaan keskusteluun osallistuminen

4. Seurakuntien työyhteisöjen innostaminen uudistuksiin ja kokeiluihin

 • Johtajuusvalmennukset ja johtajien happi-päivät

 • Seurakuntien viestintäosaamisen tukeminen

 • Seurakuntien tukeminen jumalanpalveluselämän monipuolistamiseksi ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi

 • Uusien työntekijöiden ohjaustuki ja osaamisen hyödyntäminen

5. Reformaation merkkivuoden ”Armoa 2017” teemoihin ja hankkeisiin liittyminen

 • Salvation not for sale – korostamme pelastuksen armoa Kristuksessa.

 • Human beings not for sale – puolustamme ihmisoikeuksia.

 • Creation not for sale – teemme työtä ympäristön puolustamiseksi.

 

Taloussuunnitelman v. 2017 – 2019 erityisperustelut

Taloussuunnitelmassa ei ole erityisperusteluja. Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ja sen toimintakate on hiippakunnalle myönnetyn kehyksen mukaisesti 1.149.000 euroa ilman toimitilakustannuksia.

 

Lisätietoja

Tampereen hiippakunta