Tuloskortti 2017
Toiminnallinen osasto, kirkon kasvatus ja perheasiat
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Teemme kirkon toimintaa lasten, nuorten ja perheiden parissa tunnetuksi ja asetumme heidän puolelleen vaikuttamistyössämme.

Kasvatus ja perheasiat (KKP) on arvostettu yhteistyökumppani.
Viestimme kirkon toiminnasta lasten, nuorten ja perheiden parissa monikanavaisesti, toimimme aktiivisesti yhteistyöverkostoissa sekä tuotamme dokumenttielokuvan ja toteutamme tavoitteeseen liittyvän viestintäkampanjan.

Keräämme toiminnastamme palautetta yhteistyökumppaneiltamme.
Toimenpiteiden ja kontaktien lukumäärä: luennot, esitelmät, alustukset, asiantuntijakirjoitukset, lausunnot, yhteistyöneuvottelut, työryhmät, tiedotteet, radio/TV, vierailut, some-kanavat.

Viestintäkampanjan tavoittavuus ja dokumenttielokuvan tunnettuus.

Sidosryhmäanalyysi.
 
Seurakuntien toiminnan tukeminen Vahvistamme kokonaisvaltaisen kasvun huomioonottamista ja perhelähtöisyyttä.

Tuemme seurakuntia arjen verkostoissa tapahtuvassa työssä ja kohtaamisessa.

Vahvistamme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja luterilaista identiteettiä kirkossa.

Tuemme erityistyömuotoja (partio, perheneuvonta, erityisnuorisotyö) ja niiden työntekijöitä
Tuotamme seurakuntien toimintaa ja strategista kehittämistä linjaavia asiakirjoja ja niihin liittyvää koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (isostoiminnan linjaus, Rippikoulusuunnitelma 2017 ja rippikoulun kokonaisuudistus, perheneuvonnan suuntaviivat, erityisnuorisotyön linjaus, perhelähtöisyyden, varhaiskasvatuksen (VASU2017) ja 10–14-vuotiaiden seurakuntalaisuuden kehittäminen).

Osallistumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmätyöskentelyihin (hallituksen kärkihanke) ja kannustamme seurakuntia yhteistyöhön.

Edesautamme seurakuntien verkostoitumista yhteiskunnan erilaisten toimijoiden kanssa (mm. Nuori2017 tapahtuma, koriesite, Liikkuva srk toimintamalli).

Viestimme reformaation merkkivuodesta.

Edistämme lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa ja soveltamista kirkon kasvatustoiminnassa.

Kehitämme ja edistämme seurakuntalaisten vapaaehtoisuutta tukevia toimintamalleja (mm. 72 h -hanke, Pilotti) .

Tuemme yksikön toimialaan kuuluvien erityistyömuotojen kehittämistä ja alueellisia tukijärjestelmiä muuttuvissa rakenteissa (mm. sote) ja järjestämme neuvottelupäiviä sekä erikois- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Viestimme erityisnuorisotyön juhlavuodesta (50 v.).
Linjausten ja suuntaviivojen tunnettuus ja niiden hyödyntäminen seurakuntien omassa kehittämistyössä (palautekysely), konsultaatioiden ja tukitoimien määrä.

Työryhmäjäsenyyksien määrä, seurakuntien osallisuus muutosohjelman syventävissä hankkeissa.

Yhteistyössä mukana olevien seurakuntien määrä, koriesitteen menekki.

Merkkivuoden näkyvyys yksikön toimialaan kuuluvissa tapahtumissa ja nettisivuilla.

Tukitoimien määrä ja eri muodot .

Kehittämis- ja tukijärjestelmien toimivuus, erityistyömuotojen neuvottelupäiville ja koulutuksiin osallistuneiden määrä ja palaute.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Edistämme moninaisuuden tunnistamista ja hyväksymistä sekä avointa, yhteyttä rakentavaa keskustelukulttuuria kirkossa ja yhteiskunnassa (mm. kulttuurinen, uskonnollinen, seksuaalinen).

Tuemme ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvää kehittämistyötä
Valmistelemme keskustelumallin avuksi seksuaalisuuden ja avioliiton merkityksen käsittelyyn ja tuotamme siihen liittyvän aineiston.

Osallistumme positiivista uskonnonvapautta edistävään keskusteluun ja kehitämme sitä tukevia toimintamalleja.

Huomioimme tavoitealueen teemat koulutuksissamme.

Aloitamme Rauha-teemavuosien 2018–2019 valmistelun yhteistyössä Kirnu-järjestöjen kanssa.

Julkaisemme ”Turvallinen seurakunta”-verkkosivuston.

Kehitämme hankkeita, joissa ehkäistään ulkopuolisuutta.
Keskustelumallin jatkotyöstäminen, keskustelujen määrä, osallistuneiden määrä ja palaute.

Artikkelien, tilaisuuksien ja yhteistyöverkostojen lukumäärä.

Koulutusten toteutuminen ja tavoittavuus.

Yhteistyöneuvottelut, kokonaissuunnitelman valmistuminen, materiaalituotanto.

Verkkosivuston kävijämäärä.

Ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvien hankkeiden määrä ja seurakuntien osallistuminen hankkeisiin.