Tuloskortti 2017
Kirkon palvelukeskus, Kipa
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Asiakkuuden hoitomalli on luotu. Pilotoimme asiakkuuden hoitomallin ja kehitämme sitä asiakaspalautteen pohjalta. Uusi asiakkuuden hoitomalli on otettavissa käyttöön kaikille asiakkaille.
Sisäiset kontrollit toimivat. Tuotamme ISAE 2-tyypin varmennusraportin asiakkaiden tilintarkastajien käyttöön. Raportti on käytössä.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Taloushallinnon toimintatavat tehostuvat seurakuntatalouksissa. Toteutamme Kipan järjestelmien parannettujen ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotot suunnitellusti vaiheittain. Käyttöönotot ovat toteutuneet.
Teemme nettikoulutuskokeilun, jossa Kipa kouluttaa seurakuntien työntekijät Kipan järjestelmien käyttöön ja luomme kokeilun pohjalta koulutusmallin. Koulutuskokeilu on toteutettu, Kipassa on käyttöönotettavissa koulutusmalli.
Olemme vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja tiedotamme ajankohtaisista asioista. Erilaiset asiakasyhteydenotot, nettikokoukset, palvelupalaverit, uutiskirjeiden säännöllinen julkaiseminen ja tiedottaminen Kipan Akkunassa.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kipan tarjoamia taloushallinnon palveluja parannetaan. Perustamme asiakkaista koostuvan seurantatyöryhmän. Seurantatyöryhmä on perustettu, tavoitteet asetettu ja työryhmän työ aloitettu.
 
KKH-strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Asiakkaiden antama palaute ohjaa palvelujen kehittämistä ja parantamista. Keräämme palautetta eri keinoin: asiakkaiden palvelupyynnöt, asiakastyytyväisyyskysely, palvelupalaverit, Kumppanuus-tapahtuma. Palautteet on kerätty ja analysoitu hyödynnettäviksi palvelun parantamisessa.