Tuloskortti 2017
Kirkon ulkoasiain osasto (KUO)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Suomen evl.lut. kirkko on aktiivinen toimija kansainvälisissä kirkkoliitoissa. Osallistumme päätöksentekoon ja keskeisiin työryhmiin, lausuntojen antamiseen kehittämishankkeista sekä verkostoidumme keskeisten toimijoiden kanssa. Edustajien määrä päätöksentekoelimissä, vaikuttaminen kirkkoliittojen lausuntoihin.
Huolehdimme asetettujen tavoitteiden läpisaattamisesta Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa. Asetetut tavoitteet on saavutettu.
Kansainvälisten kirkkoliittojen kannanotot tunnetaan kotimaassa. Huolehdimme keskeisten kannanottojen kääntämisestä suomeksi ja niistä viestimisen. Lukukerrat, vastaanotto mediassa (media-analyysi).
Uskontojen välinen myönteinen yhteistyö toimii hyvin Suomessa. Osallistumme Uskot-foorumin toimintaan. Uskot-foorumin rahoitus saadaan vakaalle pohjalle.
European Council of Religious Leaders (ECRL) -konferenssin järjestäminen Kirkkopäivien yhteydessä. Konferenssin saama julkisuus (media-analyysi), osallistumismäärä.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Ekumeeninen toiminta on vilkasta seurakunnissa. Tuemme seurakuntien ekumeenista työtä yhteistyössä Suomen ekumeenisen neuvoston kanssa. Toimimme aktiivisesti Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Osallistujien määrä koulutuksissa, stipendiaatit keskeisissä kohteissa, käyntikerrat verkkosivuilla, ekumeenisten tilaisuuksien määrä.
Ystävyysseurakuntatyön koordinointi ja kehittäminen. Luomme ystävyysseurakuntatyötä koskevan sähköisen palautejärjestelmän kotisivuille. Palautteen tulokset.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkot lähentyvät toisiaan. Pidämme yhteyttä eri kirkkoihin kahdenvälisesti sekä kansainvälisten kirkkoliittojen, Suomen ekumeenisen neuvoston ja Suomen Lähetys-neuvoston kautta. Ekumeenisten dialogien tulokset: erityisesti luterilais-katolinen dialogi ja kastekeskustelun eteneminen vapaakirkkojen kanssa, yhteyksien säilyminen Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa
Näkemys kirkon lähetystehtävästä on selkeä ja yhteinen. Esittelemme lähetyksen peruslinjauksen hiippakuntien kansainvälisen työn seminaareissa. Peruslinjauksen toimintaperiaatteet on otettu huomioon seurakuntien ja järjestöjen toimintasuunnitelmissa
Käymme ohjauskeskustelut kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon ulkomaanavun kanssa ja tiedotamme niistä, keräämme palautetta seurakunnilta. Ohjauskeskustelut on käyty kaikkien järjestöjen kanssa.
Ulkomailla oleville suomalaisille on tarjolla seurakunnan toimintaa omalla äidinkielellään. Toteutamme ulkosuomalaistyötä tärkeimmissä suomalaiskohteissa ja viestimme siitä eri kanavien kautta. Osallistujamäärät jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa, käyntikerrat verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan lisääntyy sekä käsitys luterilaisuuden globaalista ja ekumeenisesta luonteesta vahvistuu. Järjestämme Ekumeenisilla kirkkopäivillä toukokuussa merkkivuoden teemoihin ja Luterilaisen maailmanneuvoston yleiskokouksen antiin liittyvä ulkoasian osaston tapahtuman. Osanottajien määrä sekä uutisoinnin näkyvyys kirkkopäivien tilaisuudesta.
Huolehdimme luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen ja sen teemojen esillä pitämisestä reformaation merkkivuoden viestinnässä. Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen ja sen teemojen näkyminen kirkollisessa ja muussa mediassa (media-analyysi).
Valmistelemme luterilais-katolisen dialogiraportin ja julkaisemme sen loppuvuodesta 2017. Luterilais-katolisen dialogiraportin julkaisun vastaanotto ja näkyvyys mediassa (media-analyysi).
Pidämme sillä reformaatioon liittyviä näkökulmia artikkeleissa, esitelmissä, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Artikkelien julkaisu ja vastaanotto, käyntikerrat verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Tuemme ulkosuomalaisseurakuntia toteuttamaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa reformaation merkkivuotta ja itsenäisyyden juhlavuotta. Tapahtumat saadaan järjestettyä yhdessä muiden ulkomailla toimivien tahojen kanssa.
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Kirkko toimii aktiivisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kysymyksissä. Käynnistämme lähetyksen ja kansainvälisen diakonian perussopimusten päivittämisen. Perussopimusten linjaukset valmistuvat.
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Kirkon työ heikommassa asemassa olevien puolesta tulee nykyistä näkyvämmäksi. Tuomme esiin kirkon kansainvälisesti tekemää työtä heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Kirkon kansainvälisen työn näkökulmat ovat esillä julkisessa keskustelussa ihmisten arjesta ja hyvinvoinnista (media-analyysi).