Talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
 
(1 000 eur) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TTS 2018 TTS 2019
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta          
           
Tulorahoitus          
Vuosikate 970 1 268 3 619 3 523 3 626
Tulorahoituksen korjauserät 0        
Yhteensä 970 1 268 3 619 3 523 3 626
           
Investoinnit          
Investointimenot -2 447 -3 585 -4 220 -3 020 -3 020
Sijoitukset 1 535        
Yhteensä -912 -3 585 -4 220 -3 020 -3 020
           
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 58 -2 317 -601 503 606
           
Rahoitustoiminnan rahavirta          
           
Lainakannan muutokset          
Lyhytaikaisten velkojen muutos 1 550        
           
Muut maksuvalmiuden muutokset          
Pitkäaikaisten saamisten muutos 90 0 0 0 0
Lyhytaikaisten saamisten muutos -1 053        
  -963 0 0 0 0
           
Rahoitustoiminnan nettorahavirta 587 0 0 0 0
           
Rahavarojen muutos 645 -2 317 -601 503 606
           
           
Rahavarojen muutos          
Rahavarat 31.12. 42 402 40 085 39 484 39 987 40 594
Rahavarat 1.1. 41 757 42 402 40 085 39 484 39 987
  646 -2 317 -601 503 606