Tuloskortti 2017
Kirkon tutkimuskeskus (KTK)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkkoa ja uskontoa koskevan tutkimustiedon viestintä yhteiskunnan eri tahoille on tarkoituksenmukaista ja kohdennettua. Käsittelemme KTK:n seminaarissa kirkon ajankohtaisia kysymyksiä ja reformaation perintöä nelivuotiskertomuksen havaintojen valossa. KTK:n kevätseminaari tavoittaa kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja esiteltäviin tutkimusaiheisiin liittyviä asiantuntijoita.
Teemme yhteistyötä median kanssa tutkimustulosten julkaisemisessa. Tutkimustulosten näkyvyys erilaisissa tiedotusvälineissä lisääntyy.
Jaamme tietoa uusimmista tutkimustuloksista sähköisen uutiskirjeen, sosiaalisen median ja blogien avulla. Sosiaalinen media otetaan käyttöön sähköisistä tilastoaineistoista tiedottamisessa.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakunnilla on käytettävissä tutkimustulokset ja aineistot toimintansa kehittämiseksi Jatkamme tilastotiedon sähköisten julkaisuvälineiden kehittämistä. Sähköisten aineistojen käyttöä seurataan ja siitä kerätään palautetta seurakunnista.
Jaamme tietoa esitelmöimällä ja sisäisen viestinnän välineillä. Jaamme 3-4 uutiskirjettä ja tutkijat vierailevat seurakunnissa esitelmöimässä.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Laaja-alaisten ja syvällisten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia kirkkoon tunnetaan. Tutkimme yhteiskunnallisten muutostrendien vaikutuksia kirkkoon pitkäjänteisellä tutkimushankkeilla. Käynnissä on vähintään yksi pidempiaikainen hanke.
Nelivuotiskertomuksen loppuunsaattaminen: tiedotamme havainnoista ja teemme myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Ruotsin ja englanninkieliset versiot valmistuvat.
Kirkon kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin reagoidaan joustavasti ja nopeasti. Tutkimuskeskus avustaa sähköisten kyselyjen toteuttamisessa kirkon keskushallinnon tarpeisiin. KTK on onnistunut palvelemaan muita yksiköitä niiden tiedonhankinnassa.
Toteutamme kirkon toimintaa ja päätöksentekoa tukevia julkaisuja. KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy 1-2 julkaisua ja 3-4 verkkojulkaisua.
  Perhetutkimushankkeen artikkelikokoelma julkaistaan.
Tutkimuskeskuksella on laajat verkostot kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusyhteistyökumppaneita. Ylläpidämme ja kehitämme Uskonnot Suomessa -tietokantaa sekä julkaisemme raportin. Tietokantaan tehdään kokonaispäivitys ja siitä julkaistaan raportti.
Olemme yhteistyötahona kansainvälisessä European Values Study -tutkimuksen aineistonkeruussa. European Values Study -tutkimusaineisto on kerätty Suomesta.
Olemme mukana lastenohjaajia koskevassa tutkimushankkeessa. Hankkeen loppuraportti valmistuu.
Olemme mukana kirkon musiikkityöntekijöitä koskevassa tutkimushankkeessa. Hankkeen tutkijaverkosto on muodostettu ja se kokoontuu ensimmäiseen symposiumiin.
Suunnittelemme nelivuotiskertomuksen havaintojen pohjalta tutkimushankkeen ja luomme tutkijaverkoston. Hankkeen teema on päätetty ja verkosto luotu.
 
KKH –strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Suomalaisilla on tietoa luterilaisuuden merkityksestä nyky-Suomessa. Järjestämme luterilaisuutta käsittelevän seminaarin sekä jaamme tutkimustietoa uutiskirjeiden, sosiaalisen median, blogikirjoitusten sekä sähköisten tilastoraporttien avulla. Käymme pyydettäessä esitelmöimässä erilaisilla foorumeilla. KTK:n luterilaisuutta käsitteleviä tutkimustuloksia raportoidaan mediassa ja ne herättävät laajempaa keskustelua.
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Suomalaisilla on ajankohtaista tietoa seurakunnissa tehtävästä kirkon työstä heikommassa asemassa olevien puolesta. Julkaisemme verkkojulkaisusarjassa yhteistyössä Diakin tutkijoiden kanssa raportin seurakuntien työstä maahanmuuttajien parissa ja tiedotamme tutkimustuloksista eri kanavilla. Raportti maahanmuuttajatyöstä seurakunnissa on julkaistu ja siitä on tiedotettu mediassa.
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Kirkolla on työnsä tueksi tutkimustietoa suomalaisten kirkkoon kuulumisen perusteista Julkaisemme tilastokatsauksen kirkkoon kuulumisesta verkkopalvelussa ja tiedotamme siitä. Tilastokatsaus on julkaistu ja tietoa siitä on jaettu sosiaalisessa mediassa.