Tuloskortti 2017
Kirkkohallitustasoiset strategiset tavoitteet
 
Kirkkohallituksen strategia 2015-2020: Strategiset painopisteet Strategian painopisteisiin liittyvät tavoitteet vuodelle 2017 Keinot vuoden 2017 tavoitteisiin pää-semiseksi Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Reformaation merkkivuosi on näkyvästi esillä seurakuntien toiminnassa yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toteutamme Kirkkohallituksen vastuulla olevat reformaation merkkivuoden hankkeet ja tuemme seurakuntia ja järjestöjä merkkivuoden viettämisessä. Merkkivuoden alussa tehdään verkkopaneelina lähtötilaselvitys ja vuoden lopussa vastaava selvitys merkkivuoden vaikuttavuudesta.
Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan lisääntyy sekä käsitys luterilaisuuden globaalista ja ekumeenisesta luonteesta vahvistuu. Nostamme reformaation merkkivuoden viestinnässä esiin luterilaisuudelle ominaisia näkemyksiä armosta ja lähimmäisenrakkaudesta sekä luterilaisuuden yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Selvitetään luterilaisuuden ominaisluonteista kertova medianäkyvyys merkkivuoden aikana (media-analyysin tulokset).
 
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Kirkkohallituksen yhteistyö seurakuntien, hiippakuntien ja muiden kumppanien kanssa hankkeiden suunnittelussa vahvistuu. Pidämme aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteyttä tärkeimpiin yhteistyökumppaneihimme ja hyödynnämme palautejärjestelmäämme. Seurakunnilta ja muilta kumppaneilta kerätty palaute yhteistyön kehittämisestä on pääosin myönteistä.
Yhteistyö kirkon eri toimijoiden (seurakunnat ja seurakuntayhtymät, hiippakunnat, Kirkkohallitus, järjestöt, kouluttavat laitokset) kesken vahvistuu. Arvioimme Järki-yhteistyön (järjestöt ja Kirkkohallitus) nykytilaa ja kehittämistarpeita yhdessä järjestöjen kanssa. Järki-yhteistyön arvioinnissa on tunnistettu ja todettu tulevaisuuden kehittämissuunnat.
 
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Kirkon työ heikoimmassa asemassa olevien puolesta tulee nykyistä näkyvämmäksi. Hyödynnämme aiempaa enemmän diakoniatyön ja kirkon kansainvälisen työn (lähetys ja kv-diakonia) myötä kertynyttä tietoa vaikuttamistoiminnassamme. Kirkon diakoniatyön ja kv-työn näkökulmat ovat esillä julkisessa keskustelussa ihmisten arjesta ja hyvinvoinnista.
Kirkon työ kestävän kehityksen puolesta vahvistuu. Vahvistamme tiedotustamme kirkon ympäristödiplomista ja vastuullisesta sijoittamisesta. Ympäristödiplomiseurakuntien määrä ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltavien seurakuntien määrä on kasvanut.
Yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen jatkuvuus varmistetaan (Sote). Sote-uudistuksessa tuemme seurakuntia tekemään tarvittavat yhteistyösopimukset (mm. perheneuvonta, sairaalasielunhoito, kehitysvammatyö). Sote-uudistuksen edellyttämät sopimukset on tehty tai ne ovat valmisteilla.
 
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Läpinäkyvyys kirkon hallinnossa lisääntyy. Kehitämme Kirkkohallituksen työtä entistä avoimemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja osallistavammaksi. Uudistamme Sakastia ja hankerekisteriä, jotta valmistelussa olevat asiat löytyvät helposti. Uusi palautejärjestelmä on aktiivisessa käytössä.
Osallisuuden ja vuorovaikutteisuuden kokemukset kirkossa vahvistuvat. Osallistava seurakuntalaisuus ja seurakuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet ovat merkittävästi esillä koulutuksissa, neuvottelupäivillä ja muilla kontaktipinnoilla seurakuntien kanssa. Kysely seurakunnille.
Kirkon jäsenyyden merkitys ymmärretään syvemmin ja se on yhä useammalle merkittävä valinta. Pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja kirkkoon liittymisen mahdollisuutta julkisuudessa. Kirkkoon liittyneiden määrässä saavutetaan uusi kaikkien aikojen ennätys.