Tuloskortti 2017
Talousosasto (TaO; pl. Kirkon eläkerahasto)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Jokaisessa seurakunnassa on tietotekniset edellytykset kirkon verkkotyölle ja viestinnälle. Toteutamme tietohallintostrategiaa. Vahvistamme yhteistyötä. Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat tietohallintostrategian toteutumista.
       
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakunnille on käytössään yhteiset tietojärjestelmät ja ne palvelevat toimintaa. Toteutamme kirkon tietohallintostrategiaa. Kilpailutamme, tilaamme ja tarjoamme sopimuspohjaisesti yhteisiä tietojärjestelmiä seurakuntien käyttöön. Yhteisten järjestelmien määrä kasvaa yhdellä vuosittain.
Sopimuspohjaisten yhteisten tietojärjestelmien käyttäjämäärä kasvaa vuosittain 5 %.
Seurakuntien tukitoimintojen prosessit ovat tehokkaat ja toimivat. Luomme yhdessä seurakuntien kanssa kirkon yhteisiä toimintamalleja seurakuntiin sekä jaamme parhaita käytäntöjä taloushallinnon kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Ylläpidämme tietotekniikan palveluluetteloa. Puramme päällekkäisiä IT-toimintoja. Valtakunnallinen asiakaspalvelu on toiminnassa. Yhteisten toimintamallien kehitystyö on käynnistynyt.
Seurakuntien hankintatoimi on sujuvaa ja kustannustehokasta. Tiedotamme aktiivisesti seurakunnille KL-kuntahankintojen kanssa tehtävästä hankintatoiminnasta ja -prosessista. Yhteishankintoihin osallistuvien seurakuntien hankintavolyymi kasvaa 5 %.
  Teemme kirkon laajuisia hankintoja sekä vahvistamme yhteistyötä KL-kuntahankintojen kanssa.  
Yhteisten hankkeiden hankehallinta on kunnossa. Kasvatamme seurakunnissa hankemallin osaamista. Kytkemme palautejärjestelmän hankemalliin. Yhteisten hankkeiden hankesalkkua käyttävien sidosryhmien määrä kasvaa.
Palautejärjestelmä on toiminnassa.
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon yhteinen tietotekniikka palvelee kirkon perustehtävää sekä kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä. Ylläpidämme asiantuntijaosaamista sekä varmistamme, että valitsemme kulloinkin parhaat tekijät tehtäviin. Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat tietohallintostrategian toteutumista.
  Kirkon tietoturva on kunnossa. Ylläpidämme tietoturvapolitiikkaa ja -määräyksiä. Havaitut tietoturvapoikkeamat on käsitelty asianmukaisesti ja niiden johdosta on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.
  Kulttuurihistoriallisesti merkittävät Kirkon keskusrahaston rakennukset säilyvät kunnossa. Vastaamme rakennusten kunnossapidosta. Tehdyt toimenpiteet.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Kirkkohallituksen yhteistyö seurakuntien ja muiden kumppanien kanssa hankkeiden suunnittelussa vahvistuu. Pidämme aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteyttä tärkeimpiin yhteistyökumppaneihimme: järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ja valmistelemme asioita avoimesti. Seurakunnilta ja muilta kumppaneilta kerätty palaute yhteistyön kehittämisestä on pääosin myönteistä.
Tietotyön askeleet 2017
-tapahtuma on järjestetty.
IT-käyttäjäkysely on toteutettu.
Tietohallintostrategia 2018-2022 on luotu.
Perustamme kirkon tietohallinnon ohjausryhmän. Ohjausryhmä on perustettu ja sen toiminta on vakiintunut.
Tehostamme viestintää. Julkaistut uutiskirjeet ja erilaiset tilaisuudet.