Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Kirkon tutkimuskeskus huolehtii siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa. Tutkimustoimintansa kautta keskus tukee Kirkkohallitusta toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa, kirkon toiminnan kehittämisessä ja viestinnässä.

  • Tunnettuna asiantuntijatoimijana keskus huolehtii siitä, että yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimuskeskuksen tutkijat tuovat asiantuntemustaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä erilaisiin työryhmiin ja luottamuselimiin. Tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisinä että yleistajuisina artikkeleina kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Tutkimuskeskus järjestää myös ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

  • Oman tutkimustoimintansa lisäksi Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen tutkimukseen. Tutkimuskeskus toimii Kirkkohallituksen erillisyksikkönä kansliapäällikön alaisuudessa. Sen toimintaa tukee Kirkkohallituksen asettama neuvottelukunta.

  • Monet havainnot viittaavat siihen, että Suomessa on käynnissä uskonnon yhteiskunnalliseen asemaan liittyvä murros, johon vaikuttavat uskonnollisen ja etnisen kirjon lisääntyminen ja uskonnottomien määrän kasvu sekä hyvinvointivaltion ylläpitämiseen kohdistuvat paineet. Nopean muutoksen aikana kirkko joutuu entistä enemmän etsimään tulevaisuuden rooliaan ja määrittämään tehtäväänsä suhteessa yhteiskunnan muihin toimijoihin. Tässä tehtävässä tutkimustiedon merkitys päätöksenteon tukena kasvaa.

  • Odotettavissa on, että myös kirkollisen ja uskonnollisen elämän tutkimukseen tullaan tulevaisuudessa kohdistamaan lisääntyviä paineita. Tässä tilanteessa tutkimuskeskukselle on tärkeää kyetä joustavasti kohdistamaan resursseja ajankohtaisiin ja seurakuntien työn kehittämisen kannalta tärkeisiin tutkimushankkeisiin.

Tutkimuskeskuksessa työskentelee vakinaisesti kahdeksan työntekijää. Tutkimuskeskuksen vt. johtajana toimii FT Kimmo Ketola 18.11.2016 saakka, jonka jälkeen johtaja TT, YTT Hanna Salomäki palaa hoitamaan virkaansa.

Tutkimuskeskuksen henkilöstön määrään ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Jokainen virka ja tehtävä on toiminnan ja työnjaon kannalta tarpeellinen, ja toisaalta ajankohtaisiin tai kiireellisiin tutkimushankkeisiin on yleensä ollut mahdollista palkata tilapäistä lisätyövoimaa joko omalla tai ulkopuolisella tutkimusrahoituksella.