Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Kuopion hiippakunnan alue kuuluu taloudellisesti haasteelliseen Itä-Suomeen, jossa väestön ikääntyminen ja muuttoliike vaikuttavat suuresti seurakuntien toimintaan ja resursseihin. Hiippakuntaan kuuluu vuonna 2016 53 seurakuntaa, joissa kirkon jäseniä on noin 400 000. Työntekijöitä on hieman alle 2 000. Tulevina vuosina seurakuntien ja niiden työntekijöiden määrässä tulee tapahtumaan muutoksia seurakuntaliitosten ja yhtymien muodostumisen kautta. Seurakuntien taloutta rasittavat myös monin paikoin varsin suuret kiinteistönhoitokulut.

Tuomiokapitulin toiminnan ja hallinnon painopistealueet ovat hengellisen elämän vahvistaminen, kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen, seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Henkilöstön määrä tuomiokapitulissa on 12 ja lisäksi palkkalistoille kuuluu kaksi vankiladiakonia, jotka työskentelevät Pelson ja Naarajärven vankiloissa. Henkilöstön määrässä ei ole suuria muutoksia eikä henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2016–2018 sellaisia myöskään esitetä, lukuun ottamatta mahdollista vahtimestarin viran lakkauttamista.

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Tuomiokapitulin toiminnassa merkkivuosi otetaan huomioon läpäisyperiaatteella lähes kaikissa tapahtumissa. Sen lisäksi järjestetään joitakin reformaation merkkivuoteen liittyviä erityistapahtumia.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosille 2017-2019

 1. Hengellisen elämän vahvistaminen. Seurakuntien hengellistä perustehtävää tuetaan teologisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti erityisesti työntekijöiden koulutuksen ja ohjauksen avulla. Tuomiokapituli rohkaisee ja vahvistaa työntekijöiden hengellistä elämää koulutuksiin sisältyvällä hartaudella, retriittien tukemisella ja kaikkien työntekijöiden kirkollisen ammatti-identiteetin vahvistamisella. Pappisvihkimyksiä järjestetään vuosittain kaksi.
 2. Kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen. Hyvää työyhteyttä seurakunnissa vahvistetaan kehittämällä sekä ennaltaehkäisevää työtä (koulutus, työnohjaus) että kriisityötä (varhainen puuttuminen, konsultointi). Kehitetään sovitteluun ja kriisien ratkaisuun tähtääviä järjestelyjä. Erilaisuus kirkossa nähdään voimavarana
 3. Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista. Tuomiokapitulin välineinä ovat neuvonta, hallintoratkaisut ja sihteeristön tukitoimenpiteet. Tuomiokapituli keskittyy sen erityisvastuulle kuuluviin koulutuksiin (pastoraalitutkinnot ja johtamiskoulutus). Näiden lisäksi järjestetään eri henkilöstöryhmille tarvittavaa koulutusta ja neuvottelupäiviä. Seurakuntia varustetaan sellaiseen toimintakulttuurin muutokseen, jossa vapaaehtoisilla toimijoilla on nykyistä suurempi rooli.
 4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kirkko osallistuu hyvän yhteiskunnan rakennustalkoisiin vaikuttamisen kautta yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Erityisasemassa ovat lapset, nuoret, syrjäytyneet ja köyhät. Tuomiokapituli tukee seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten verkostoitumista. Viestintää kehitetään viestintästrategian mukaisesti. Tuomiokapituli puolustaa positiivista uskonnonvapautta hiippakunnan alueella.

 

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:

1. Kirkon työntekijän hengellisen identiteetin vahvistaminen

 • Seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen, neuvottelupäivien ja monimuotoisen ohjauksen avulla.
 • Seurakuntien työyhteisöille tarjotaan ns. virvoituspäiviä, joiden sisältönä on yhteisöllinen hengellinen matkakumppanuus.
 • Retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia ja bibliodraamaohjaajia tuetaan ja rohkaistaan toimimaan ohjaajina hiippakunnan koolle kutsumissa ryhmissä.
 • Pyritään lisäämään seurakuntien työntekijöiden mahdollisuutta osallistua kerran vuodessa retriittiin, liittyä matkakumppanuusryhmään sekä hakeutua hengelliseen ohjaukseen.
 • Tuetaan kirkon virkaan opiskelevien hengellistä identiteettiä.

2. Työhyvinvoinnin edistäminen seurakunnissa

 • Tuomiokapituli varustaa seurakuntia kehittämään työhyvinvointia tarjoamalla välineitä ja hyviä käytäntöjä johtamisen ja työyhteisön yhteistoiminnan avuksi.
 • Työhyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

3. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa – keväällä 2014 solmittu jatkosopimus vahvistaa yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta sopijaosapuolten välillä

 • Yhteistyötä kehitetään järjestämällä vierailuja, koulutusyhteistyötä sekä työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa. Painopisteenä on yhteistyön kehittäminen kirkkomusiikin alalla. Lähetysaktiviteettiä vahvistetaan erilaisilla hankkeilla, joiden kautta seurakunnat voivat kolehtivaroin ja suorin lahjoituksin tukea Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran kautta.

4. Muutoksessa olevien seurakuntien tukeminen

 • Tuomiokapituli tukee seurakuntien työyhteisöjä niin, että muuttuneessa tilanteessa seurakunnat pystyvät toteuttamaan kirkon tehtävää.

5. Seurakuntien vapaaehtoistoiminnan tukeminen

 • Seurakuntia varustetaan sellaiseen toimintakulttuuriin, jossa vapaaehtoisilla on nykyistä suurempi rooli.
 • Järjestetään joitakin tapahtumia myös vapaaehtoistoimijoille.

6. Uskontodialogi ja kulttuurienvälisen ymmärryksen lisääminen

 • Seurakuntia pyritään tukemaan eri uskontokuntien kohtaamisissa.
 • Uskonnollisella kasvatuksella on erittäin merkittävä rooli. Kristinuskon ja myös muiden uskontojen perinteitä tulisi pitää esillä päiväkodeissa ja kouluissa.

Taloussuunnitelman v. 2017 - 2019 erityisperustelut

Vuonna 2017 on varauduttava piispan liturgisen vaatetuksen hankintaan, johon esitetään varattavaksi 20 000 €. Reformaation merkkivuoden tapahtumiin esitetään 10 000 €. Tuomiokapitulin tiedossa ei ole muita kehyksen ylittäviä hankintoja vuosille 2017-2019.

Lisätietoja

Kuopion hiippakunta