Tuloskortti 2017
Toiminnallinen osasto, diakonia ja sielunhoito
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Sote-prosessiin liittyen varmistamme yhteistyön jatkumisen ja kehittymisen niin sote-alueiden (maakuntien) kuin kuntien kanssa. Yhteydenpito eduskuntaan, ministeriöihin, kuntaliittoon ja muihin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. Kirkon palvelutoiminnan ja sopimusprosessien selkeyttäminen. Selvitämme osaltamme seurakuntien ja kuntien välisiä kumppanuusmalleja. Palvelujen prosessikuvaukset, uusi sopimusrakenne, ”Kunnat ja seurakunnat yhteistyössä 2017” -prosessi ja asiakirja, lausunnot.
  Perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen siirtyessä Kelalle vuoden 2017 alusta edistämme muutoksen myönteistä vaikutusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kannalta. Yhteydenpito Kelaan, kuntiin ja seurakuntiin (diakoniatyöntekijöiden toteuttama seuranta ja advokaattitoiminta). Kokoamme systemaattisesti kentän kokemuksia ja viestimme niistä. Neuvottelut, tiedontuotanto, raportit.
  Vaikutamme vihapuheen, moralistisen asenteellisuuden ja yhteiskunnallisen radikalisoitumisen vähenemiseen. Edistämme erilaisten ryhmien keskinäistä kohtaamista ja kokemusmaailmojen lähentymistä. Tuotamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vaihtoehtoista vastapuhetta, edistämme keskinäisten kohtaamisten foorumeita ja välitämme kirkon diakonisen toiminnan kautta saatavaa tietoa erilaisissa elämäntilanteissa elävistä erityisesti yhteiskunnallisille päättäjille. Kannanotot, puheenvuorot, tiedotteet.
  Edistämme heikoimmassa asemassa olevien työosallisuutta kirkossa. Kehitämme työosallisuutta vahvistavia toimintamalleja kirkossa ja seurakunnissa. Pyrimme ohjaamaan hankintamme laajempaa sosiaalista vastuuta kantaville toimijoille (esim. sosiaaliset yritykset, työpajat, kuntouttavan työtoiminnan verstaat). Toimintamallit, palveluostot työosallisuutta toteuttavilta toimijoilta, kartoitus seurakunnissa toteutettavista toimintamalleista.
  Kirkon merkitys erityisesti heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäjänä tulee näkyvämmäksi. Kehitämme seurakuntien ja yhteistyökumppanien kanssa osallistavia toimintamalleja auttamistyössä. Uusi Kirkkohallituksen tilastointi, Diakoniabarometri, toimintaa kuvaavat esitteet ja sähköiset materiaalit, kirkon diakonisen toiminnan laajuutta ja reagointiherkkyyttä kartoittava selvitys. Toimenpiteet, mediaosumat.
       
Seurakuntien toiminnan tukeminen Vahvistamme diakoniaa ja sielunhoitoa muuttuvissa rakenteissa. Tuemme seurakuntien ja kirkon toimijoiden kykyä ennakoida sote- ja Kela-totu-prosesseihin liittyen (hyödynnämme kokemuksellista tietoa kokonaiskuvan muodostamisessa, arvioimme diakonian ja sielunhoidon palvelurakenteen muutoksia, konsultaatiot, ohjeistukset, keskustelufoorumit, materiaalit, uudet toimintamallit). Toimenpiteiden toteutuminen tavoitellusti, asiakaskyselyt
  Vahvistamme kirkon diakonian brändiä. Tuotamme erityisesti seurakuntien käyttöön uutta tunnusta hyödyntäviä markkinointimateriaaleja (esitteet, jaettavat materiaalit, paidat, kassit ym.). Lähimmäisen päivän materiaalit ja markkinointi. Uudistettu Diakonia-lehti verkkoympäristöineen. Kirkkopäivien diakoniaohjelmat. Selvitämme hyväntekeväisyystuotteiden tuottamisen mahdollisuus. Kehitämme yhteistyössä seurakuntien ja diakoniatoimijoiden kanssa diakoniabrändiä hyödyntäviä työosallisuutta ja kansalaistoimintaa edistäviä toimintoja. Markkinointimateriaalit, uudistettu Diakonia-lehti verkkoympäristöineen (käyttäjäpalaute, levikki), selvitys, uudet toiminnot.
  Vahvistamme seurakuntien ja kirkon diakoniatoimijoiden toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvitämme kirkon diakonian ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyön mahdollisuuksia ja käynnistämme kokeiluhankkeita.
Koulutukset.
Toimenpiteiden toteutuminen tavoitellusti.
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Vahvistamme puhelin- ja verkkoauttamisen tunnettuutta, toimintaedellytyksiä ja -prosesseja. Puhelinauttamisen uusi tekninen järjestelmä, uudet valtakunnalliset työskentelyalustat, ikäihmisten digihanke, markkinointitoimenpiteet. Toimenpiteiden toteutuminen tavoitellusti, käyttäjämäärät.
  Vahvistamme sairaalasielun- ja vankilasielunhoidon toimintaedellytyksiä. Neuvottelut valtionhallinnon kanssa, sairaalasielunhoidon yhteistyösopimusten päivittäminen, aiempaa laajemmat hallintorakenteet (esim. Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta), koulutukset, konsultaatiot, keskustelufoorumit, yhteydenpito, lausunnot. Toimenpiteiden toteutuminen tavoitellusti.
  Vahvistamme Kirkon diakoniarahaston toimintaedellytyksiä, tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Taloudellisen kriisiavustamisen mallin kehittäminen, KDR:n 50-vuotisjuhla, työntekijäresurssien vahvistaminen, tiedontuotanto ja viestintä, köyhyys ja syrjäytyminen tiimin työskentely. Toimenpiteiden toteutuminen tavoitellusti.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
  Huomioitu edellä mm. seuraavat tavoitteet: Ks. edellä. Ks. edellä.
  Kirkkohallituksen yhteistyö seurakuntien ja muiden kumppanien kanssa hankkeiden suunnittelussa vahvistuu.    
  Yhteistyö kirkon eri toimijoiden (seurakunnat ja seurakuntayhtymät, hiippakunnat, Kirkkohallitus, järjestöt, kouluttavat laitokset) kesken vahvistuu.    
  Kirkon työ heikoimmassa asemassa olevien puolesta tulee nykyistä näkyvämmäksi.    
  Kirkon työ kestävän kehityksen puolesta vahvistuu.    
  Yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen jatkuvuus varmistetaan (Sote).    
  Osallisuuden ja vuorovaikutteisuuden kokemukset kirkossa vahvistuvat.