Vuosien 2017–2019 toimintasuunnitelma

Koko kirkon henkilöstömäärä vähentynee, ikääntynee ja naisistunee edelleen tarkastelukaudella. Henkilöstömäärän vähentyminen johtuu jäsenmäärän vähenemisestä ja taloudellisten resurssien tiukkenemisesta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että lukumäärissä tapahtuu muutoksia, vaan myös siitä, miten kirkko työpaikkana koetaan, miten työtä tehdään tuloksellisesti työyhteisönä, jossa on niin nuoria kuin vanhoja, naisia kuin miehiäkin. Jäsenten ikääntyessä joudutaan entistä enemmän miettimään, miksi seurakunta on olemassa, mitä siltä odotetaan, miten odotukset vaikuttavat henkilöstömäärään, sen tehtäviin ja osaamistarpeeseen.

Vuosien 2017–2019 toiminnassa tavoitteena on toisaalta pyrkiä saamaan paikallisille työnantajille nykyistä yksinkertaisempia, joustavampia ja toimintaa tukevia sekä paikallista liikkumavaran mahdollistavia palvelussuhteen ehtoja ja henkilöstöä koskevaa sääntelyä kuin myös olla mukana tukemassa parempaa työnantajatoimintaa ja sopimus- ja säännösosaamista. Työnantajien tarpeita ja palautetta selvitetään kyselyillä ja verkostoissa; osaamista kehitetään koulutuksissa, ohjein ja verkostoissa mm. Työturvallisuuskeskuksen ja Kevan kanssa ja työnantajaviestintää kehittämällä. Työyhteisöjen työhyvinvointia selvitetään Kevan joka toinen vuosi tekemällä Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella kuin myös henkilöstöraportointitoteutuksen jälkeen sairauspoissaolojen kehitystä tarkastelemalla ja mahdollisten muiden henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen avulla.

Tarkastelujaksona hoidetaan työmarkkinalaitoksen perustyötä sekä osallistutaan ja vaikutetaan työlainsäädännön kehittämistyöhön. Lisäksi osallistutaan hallituskauden aikana toteutettaviin hankkeisiin mm. ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmätyöhön, samapalkkaisuusohjelmatyöhön sekä Työelämä 2020 -hankkeeseen ja siihen liittyvän toimialakohtaisen Kirkon työelämä 2020 -ohjelman toteutukseen. Lisäksi osastolla uudistetaan neuvottelutoiminnan kustannuslaskennassa tarvittavaa tiedonkeruujärjestelmää.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

  • Vuonna 2017 neuvotellaan mm. tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä työaikajärjestelyjen avulla ja leirityöhön liittyvistä kysymyksistä, selvitetään yleisen palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan rakennetta ja ryhmäkannustuspalkkion käyttöönottoa sekä kehitetään toimia, jotka edistävät tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

  • Kirkon työmarkkinalaitoksen roolissa osallistutaan 2- ja 3-kantatyöskentelyyn työnantajaedunvalvontaa edellyttävissä hallitusohjelman toteutuksissa, mm. työaikasääntelyä selvittävän työryhmän työhön ja koulutuksen reformin seurantaryhmän työhön. Valmistelutyöstä johtuvat lainsäädäntömuutokset virkasuhteisen henkilöstön asemassa työmarkkinaosasto valmistelee ja esittelee tarvittavilta osin kirkkolainsäädäntöön.

  • Työmarkkinaosasto valmistelee seurakuntatyönantajilta saadun palautteen pohjalta Kirkkohallituksen päätettäväksi tarvittavat virkojen johtosäännöt ja työalojen ohjesäännöt sekä ohjeistaa näistä päätöksistä ja tutkintovaatimuspäätöksestä seurakuntia, hiippakuntia, kouluttavia laitoksia ja mahdollisia muita tahoja.

  • Työmarkkinaosasto järjestää koulutusta, antaa ohjeita ja neuvoja mm. nettisivuilla, uutiskirjeissä ja yleiskirjeissä sekä toteuttaa verkostotyöskentelyä tavoitteena lisätä työnantajien sopimus- ja lainsäädäntöosaamista sekä työnantajaroolin sisäistämistä. Tilaisuuksista kerätään palautetta, jotta voidaan selvittää niiden hyödyllisyys ja vaikuttavuus.

  • Työmarkkinalaitos on yhtenä ydintoimijana Kansallista työelämästrategiaa toteuttavassa Työelämä 2020 -hankkeessa. Työmarkkinaosastolla työ on yhdistetty tuloksellisuutta ja työelämän laatua edistävään neuvottelutoimintaan. Kirkon sektorilla työelämästrategiaa toteutetaan pääsopijaosapuolten yhteisellä Kirteko-ohjelmalla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. Työturvallisuuskeskus, Keva, Kirkkohallituksen osastot ja yksiköt, tuomiokapitulit sekä seurakunnat. Siinä työpaikkoja kannustetaan ja tuetaan omista tarpeista lähtevään kehittämiseen, edistetään yhteistyötä työelämän kehittämistä tukevien toimijoiden välillä sekä viestitään tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä työelämän laatua samanaikaisesti edistävän työelämän kehittämisen puolesta kirkossa. Ohjelman toimintona järjestetään Kirteko-verkostotapaamisia, käynnistetään oppimisverkostotyöskentelyä, kehitetään sähköistä viestintää ja palkitaan työpaikkoja KirTEKO 2017-palkinnolla, jotta työpaikkojen hyvät toiminnan tuottavuutta ja työelämän laatua edistävät toimintatavat ja käytännöt saataisiin esille ja kaikkien työpaikkojen hyödynnettäviksi. 

  • Kirkon eri toimijoiden välistä yhteistyötä vastavalmistuneiden työllistämisessä ja kirkon työn sukupuolisegregaation purkamisessa edistetään osallistumalla piispojen ja piispainkokouksen kanslian, Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston ja seurakuntien kanssa toteutettavaan selvitystyöhön. Lisäksi TMO hyödyntää kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa saatavia tietoja tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista yms. esimerkiksi työtehtävien sukupuolisegregaation vähentämiseksi kirkon alalla. Lisäksi toteutetaan yhteistyössä toiminnallisen osaston kanssa mm. kirkon rekrytointistrategian mukaisia toimenpiteitä, esim. osallistumalla vuosittain järjestettävälle Studia-messuille.