Johdanto

Maahanmuutto, uskontojen kohtaaminen, yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen, mediaympäristön nopea muutos sekä hyvinvointivaltion murros tulevat vaikuttamaan merkittävästi kirkon ja seurakuntien työhön lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkon tutkimuskeskus tulee vuosina 2017–2019 painottamaan erityisesti seuraaviin aihepiireihin liittyviä tutkimushankkeita: (1) uskontojen moninaisuus ja uskontojen kohtaaminen, (2) luterilaisten arvojen ja perinteiden merkitys yhteiskunnassa ja osana julkisia instituutioita, (3) kirkon auttamistyö ja hyvinvointiyhteiskunnan murros, sekä (4) viestintäympäristön muutos ja kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

  • Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 valmistuu syksyllä 2016, mutta siihen liittyvä hanke jatkuu vuoden 2017 puolelle, jolloin valmistuvat ruotsin- ja englanninkieliset versiot ja projektin vaiheena on tutkimustuloksista tiedottaminen sekä sähköisten julkaisuvälineiden jatkokehittäminen. Keväällä 2017 järjestettävä tutkimuskeskuksen seminaari rakentuu nelivuotiskertomuksen keskeisten tulosten pohdinnan ympärille. Tutkimuskeskus on myös mukana reformaation merkkivuotta 2017 ja Suomi 100 vuotta -juhlavuotta valmistelevissa hankkeissa ja tuo osaamistaan merkkivuoden tapahtumiin ja niiden organisointiin.

  • Uskonnollisen monimuotoisuuden ja sen vaikutusten kartoittamista koskeva työ jatkuu. Tutkimuskeskus koordinoi Uskonnot Suomessa -tutkimushanketta, jonka sähköiseen tietokantaan (uskonnot.fi) kerätään jatkuvasti uutta tietoa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä.

  • Tutkimuskeskus osallistuu edelleen Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimusryppääseen kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen. Seurantatutkimus vuonna 2014 opintonsa aloittaneista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoista valmistuu vuonna 2017. Vuosina 2017–2019 tutkimuskeskus on osallisena Kirkon koulutuskeskuksen rahoittamassa Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kanttoreiden ja muiden kirkon musiikkityöntekijöiden ammatillista identiteettiä ja muuttuvia osaamisvaatimuksia.

  • Tutkimuskeskus on mukana vuoden 2017 European Values Study (EVS) -kyselyn Suomen aineiston keräämisessä. Kyseessä on vuodesta 1981 lähtien yhdeksän vuoden välein kerätty kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisen arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin. Vuoden 2017 kyselyn teemana on identiteetti ja yhteiskunnallinen solidaarisuus.

  • Tutkimuskeskus koordinoi kirkolliskokouksen toimeksiannosta saatua tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on tutkia perheen ja avioliittokäsityksen muutoksia kirkossa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Hankkeessa tuotetaan artikkelikokoelma, joka valmistuu syksyn 2017 kirkolliskokoukseen.

  • Tutkimuskeskuksen seminaareissa käsitellään ajankohtaisia kirkon kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Kirkkoa koskevan tiedon saatavuuden lisäämiseksi on kehitetty nopearytmistä tilastotiedon julkaisuvälineitä internetissä. Tutkimuskeskuksen tutkijat kirjoittavat blogeja kuukausittain Kirkonkello-julkaisussa. Sähköisen uutiskirjeen avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista.

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma

Tutkimuskeskus tulee perustamaan nelivuotiskertomuksen havaintojen pohjalta uuden tutkimushankkeen jonkin kirkon kannalta keskeisen teeman ympärille vuosiksi 2018–2019. EVS-kyselyaineistojen pohjalta analysoidaan suomalaisen arvomaailman ja uskonnollisuuden muutoksia kansainvälisessä perspektiivissä. Suunnitteilla on lisäksi yhteispohjoismainen tutkimushanke, jossa keskitytään uskonnon asemaan julkisissa instituutioissa.