Johdanto

Vuosina 2017–2019 Kirkon ruotsinkielisen työn keskus keskittyy pääasiassa perustehtäviinsä, Ylen kanssa yhteistyössä tarjottaviin radion ja television ruotsinkielisiin hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmiin sekä tuottamaan materiaalia henkilöstökoulutukseen ja työntekijöiden kannustamiseen tehtävissään.

Lisäksi keskus pyrkii erilaisin hankkein ja uusin panostuksin kehittämään seurakuntatyötä ja tarjoamaan työntekijöille työkaluja, joiden avulla he suoriutuvat työtehtävistään muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Vuosina 2017–2019 KRTK aikoo kiinnittää erityistä huomiota juhlavuoteen 2017, seurakuntavaaleihin ja vuoden 2018 ruotsinkielisiin diakoniapäiviin. KRTK aikoo myös panostaa intensiivisesti kirkon näkyvyyteen eri tiedotusvälineissä vuosina 2017–2019.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 • Vuonna 2017 KRTK aikoo keskittyä perustehtäviensä ohella erityisesti seuraaviin painopistealueisiin: juhlavuosi 2017, parempi näkyvyys mediassa ja yhteiskunnassa, uskonnonopetus, kirkon ja seurakuntien viestinnän tukeminen sekä kristillinen kasvatus seurakunnissa ja kouluissa.

 • Keskeinen osa toimintaa on juhlavuosi 2017. KRTK informoi juhlavuodesta ja tarjoaa siihen liittyvää materiaalia ruotsinkielisille ja kaksikielisille seurakunnille. Tästä esimerkkeinä ovat Helatorstain päivän viettoa varten laadittu materiaali ja uudet teesit. Juhlavuoden merkeissä KRTK järjestää mm. uskontopedagogisen seminaarin "Från läskunnighet till läsplatta” (Lukutaidosta taulutietokoneeseen) ja tarjoaa seurakunnille ja kouluille Luther-monologin. Turussa 19.–21.5. pidettävät ruotsinkieliset ekumeeniset kirkkopäivät, jotka järjestetään yhtä aikaa suomenkielisten kirkkopäivien kanssa, ovat juhlavuoden merkittävin hanke.

 • Vuoden aikana KRTK panostaa entistä enemmän myös suuriin kirkkovuoden pyhiin liittyviin kampanjoihin ja tuo esiin kirkosta ja sen työstä myönteisiä kuvia herättäviä teemoja ja aiheita. Tässä työssä keskus pyrkii saamaan paikalliset seurakunnat ja kirkon sisäiset toimijat yhteistyökumppaneikseen. Osana työtä KRTK on mukana koulujen Stafettkarnevalen-viestijuoksukilpailussa, Suomi-Areenalla ja Helsingin kirjamessuilla.

 • Klockaren-verkkotyökalun kehittäminen jatkuu, ja sen tavoitteena on saada Porvoon hiippakunnasta 40 seurakuntaa käyttämään työkalua vuonna 2017. Sacrista- ja evl.fi-sivustot uusitaan suunnitelmien mukaan yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.

 • KRTK tukee uskonnonopetusta ja elämänkatsomustiedon opetusta järjestämällä uskontopedagogiset päivät ja mentorikoulutusta kouluyhteistyön ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin, samoin kuin tarjoamalla asiaankuuluvaa materiaalia tähän työhön.

 • Seurakunnan työntekijöitä tuetaan heidän työssään ottamalla käyttöön uusi rippikoulutyösuunnitelma ja sitä varten kehitetty materiaalitietokanta. Pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen synnyttämät haasteet otetaan huomioon ja seurakunnille tarjotaan asiasta koulutusta.

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelman keskiössä ovat vuoden 2018 seurakuntavaalit. KRTK vastaa siitä, että ruotsinkieliset seurakunnat saavat materiaalia ja ohjeet vaalien sujuvaan toteuttamiseen. Vuonna 2018 järjestetään myös neljän vuoden välein pidettävät ruotsinkieliset diakoniapäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia, sosiaalisia ja diakoniaan liittyviä asioita kirkon näkökulmasta. Vuosina 2018–2019 panostetaan myös tietoisesti kirkosta tiedottamiseen ja kirkon näkyväksi tekemiseen eri tiedotusvälineissä. Lisäksi aloitetaan strategiatyö 2020-luvun ruotsinkielistä kirkollista työtä varten.


Verksamhetsplan 2017–2019

Under åren 2017–2019 fokuserar KCSA huvudsakligen på de grunduppgifter som centralen har; att i samarbete med Yle tillhandahålla svenska andakts- och gudstjänstprogram i radio och TV samt ge ut material för och utbilda och inspirera församlingarnas anställda i deras arbete.

Utöver detta strävar centralen efter att genom olika projekt och nysatsningar utveckla församlings-arbetet och ge församlingsanställda redskap att utföra sitt arbete i en föränderlig samhällssituation. Under åren 2017-2019 kommer KCSA att ägna särskild uppmärksamhet åt märkesåret 2017 och församlingsvalet samt de finlandssvenska diakonidagarna 2018. KCSA avser även att under åren 2017–2019 satsa på ett intensifierat arbete med att synliggöra kyrkan i olika medier.

 

Verksamhetsplan 2017

 • Under 2017 avser KCSA att – vid sidan av sina grunduppgifter – satsa speciellt på följande tyngdpunkts-områden; märkesåret 2017, ökad medial och samhällelig synlighet, religionsundervisningen, stöd till kyrkans och församlingarnas kommunikation samt den kristna fostran i församling och skola.
 • Märkesåret 2017 utgör en central del av verksamheten 2017. KCSA informerar om och tillhandahåller relevant material om märkesåret för de svenska och tvåspråkiga församlingarna. Exempel på detta är material för firande av Kristi himmelsfärdsdag och spikande av nya teser. I anslutning till märkesåret ordnar KCSA bl.a. ett religionspedagogiskt seminarium ”Från läskunnighet till läsplatta” och erbjuder församlingar och skolor en Luthermonolog. Den största satsningen under märkesåret utgörs av de Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo 19.–21.5 som ordnas samtidigt som de finska kyrkodagarna (Kirkkopäivät).
 • Under året gör KCSA också en ökad satsning på kampanjer i anslutning till de stora kyrkliga helgerna och lyfter teman och ämnen som ger en positiv bild av kyrkan och dess arbete. I detta arbete strävar centralen att engagera lokala församlingar och inomkyrkliga aktörer som samarbetspartners. Ett led i denna strävan är centralens medverkan i Stafettkarnevalen, Suomi-Areena och Helsingfors bokmässa.
 • Arbetet med webbverktyget Klockaren fortsätter och målet är att 40 av Borgå stifts församlingar skall använda verktyget 2017. Förnyelsen av sacrista och evl.fi genomförs planenligt i samarbete med Kyrkans informationscentral.
 • KCSA stöder religionsundervisningen och åskådningsfostran genom att anordna religionspedagogiska dagar och utbildning för mentorer kring skolsamverkan och småbarnsfostran, samt genom att tillhandahålla relevant material för detta arbete.
 • Församlingsanställda stöds i sitt arbete genom lanseringen av den nya konfirmandplanen och den materialbank som utarbetas i anslutning till den. De utmaningar som mottagande och integrering av flyktingar utgör uppmärksammas och församlingar erbjuds relevant utbildning i dessa frågor.

Verksamhetsplan 2018–2019

I verksamhetsplanen för 2018-2019 står församlingsvalet i fokus 2018. KCSA ansvarar för att de svenska församlingarna har tillgång till material och anvisningar för ett smidigt genomförande av valet. År 2018 arrangeras även de vart fjärde år återkommande Finlandssvenska diakonidagarna som behandlar aktuella samhälleliga, sociala och diakonala frågor i ett kyrkligt perspektiv.  Under åren 2018-2019 sker även en fortsatt medveten satsning på att informera om och synliggöra kyrkan i olika medier. Dessutom inleds arbetet med en strategi för det svenska kyrkliga arbetet under 2020-talet.