Tuloskortti 2017
Toiminnallinen osasto, jumalanpalvelus ja yhteiskunta
 
Kirkkohallituksen strategia 2015-2020: Strategiset painopisteet Strategian painopisteisiin liittyvät tavoitteet vuodelle 2017 Keinot vuoden 2017 tavoitteisiin pää-semiseksi Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Jumalanpalveluselämän vahvistuminen seurakuntatyön keskuksena.

Sakastin ja kirkkovuosikalenterin monimuotoiset ja erikieliset jumalanpalvelusaineistot ajantasaiset.

Verkkovirsikirjan uudistaminen.

Sosiaalisen median näkyvyydessä ydinsanoma pysyy esillä.

Aktiivista keskustelu eri yhteiskunnallisilla foorumeilla ja kirkon arvopohjaan perustuvien näkökulmien esilläpito.
Jaetut eväät -liikkeen leviäminen.

Kirkkoherrojen roolin vahvistaminen.

Riittävät resurssit jatkuvaan ylläpitoon ja uudistustyöhön.

Liitymme KT:n verkkovirsikirjahankkeeseen.

Työryhmä selvittää ns. matalan kynnyksen viestinnän materiaali- ja tukimuototarpeen.

Kehitämme työntekijöiden some-osaamista.

Keskustelemme yhteistyökumppaniemme kanssa arvoista ja uskonnosta.

Osallistumme keskusteluihin muilla kuin kirkon omilla foorumeilla.

Vahvistamme yhteistyötä olemassa olevissa verkostoissa ja rakennamme vuorovaikutusta uusien sidosryhmien kanssa.
Uusia seurakuntia mukaan koulutusyhteistyöhön.

Verkkopalveluiden kävijämääriä ja palautetta seurataan.

Materiaali alkaa valmistua ja sitä on verkossa saatavana.

Aikuistyön hyviä käytäntöjä sisältävä materiaali valmistuu.
 
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Työntekijöiden ja seurakuntalaisuuden yhteistyö messun toimittamisessa vahvistuu. Yhteistyötahojen kanssa laadukkaat Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät Oulussa 24.–25.3. Jaetut eväät -päivien vaikuttavuus palautteen perusteella ja vertaaminen edellisiin päiviin
Erityisen paljon kiinnitämme siihen kuinka paljon seurakuntalaisia osallistuu Oulun päiville.
 
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Kirkon työ heikoimmassa asemassa olevien kanssa ja puolesta.

Yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen jatkuvuus.

Toimimme rakentavan kriittisenä äänenä yhteiskunnan muutoksissa.

Tuemme ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta heidän omissa yhteisöissään ja verkostoissaan.

Kirkon työ kestävän kehityksen puolesta vahvistuu.
Varustamme ja rohkaisemme seurakuntia osallistavaan ja vaikuttavaan työhön työttömien ja köyhtyvien sekä maahanmuuttajien parissa.

Taataan kehitysvammatyön asema (SOTE)

Jäsennämme paperittomien henkilöiden tukitoimia yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa.

Vaikuttamistoiminta ihmisoikeuksien puolesta.

Tuotamme kaudella 2017–2018 uutta ajankohtaismateriaalia ihmisoikeustyöhön kirkon ja yhteiskunnan käyttöön.

Kirkon yhteiskunnallisen työn viestintä tehostuu.

Yhteistyö koulutustahojen, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa säilytetään laadukkaana; tasavertaisia koulutusmahdollisuutta ja sivistysaatetta puolustetaan.

Vahvistamme tiedotusta kirkon ympäristödiplomista.
Kirkon työn medianäkyvyys kestävän kehityksen ja heikommassa asemassa olevien puolesta.

Seurakuntien työkokeilussa olevien, kuntouttavaan työhön otettujen ja tukityöllistettyjen tilastointi.

Kytkin-lehden artikkeleiden määrä ja laatua, FB-ryhmän keskusteluja ja Kytkimen twittertuotantoa arvioidaan.

Merkittävien yhteistyötahojen käsitys yhteistyön laadusta.

Ympäristödiplomien määrän lisääntyminen ja kirkon ympäristötyön medianäkyvyys.
 
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Seurakuntalaiset kokevat messun entistä enemmän omakseen.

Kehitämme seurakuntalaisten omia vaikuttamisen mahdollisuuksia kirkossa.
Vahvistamme koulutuksissa työntekijöiden roolia mahdollistajiksi ja valmentajiksi.

Olemme mukana luomassa ihmisten välistä yhteyttä ja luottamusa vahvistavia kohtaamisen, keskustelun ja toiminnan tiloja.
Seurakuntalaisten lukumäärän lisääminen järjestämissämme koulutuksissa.

Koulutusten palautteiden analyysi ja pitkäaikainen seuranta.

Seurakuntalaisten itsensä järjestämien tilaisuuksien ja ryhmien lukumäärän lisääntyminen.