Hallinto-osasto toteuttaa ja kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä kirkon hyvää hallintoa yhteistyössä seurakuntien ja muiden tahojen kanssa. Osasto tukee seurakuntia antamalla asiantuntija-apua ja vaikuttamalla yhteiskunnassa.

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta, kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto käsittelee lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan. Hallinto-osasto on jakautunut kolmeen yksikköön.

Yleishallinnon yksikkö

  • Yksikkö tarjoaa palveluita ja neuvontaa sekä sidosryhmille että Kirkkohallituksen sisällä.

  • Yleishallinnon tehtäviin kuuluvat kirkon keskushallinnon päätöksentekoa sekä asian- ja dokumentinhallintaa tukevat toiminnot, kuten kirkolliskokouksen kansliatoiminnot sekä kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion tukitoiminnot.

  • Yksikkö vastaa myös Kirkkohallituksen kirjastosta ja käännöstoiminnasta.

Seurakuntien hallinto ja talous -yksikkö

  • Yksikkö vastaa asiantuntija-avun antamisesta seurakuntien hallinnon, taloushallinnon ja kiinteistötoimen kehittämiseen sekä hautaustoimen ja kirkon kulttuuriperintöön liittyvistä tehtävistä.

  • Yksikkö hoitaa myös kirkollista tilastointia ja kirkollisia vaaleja koskevia tehtäviä.

Seurakuntarekisterit

  • Yksikkö vastaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjurin) toiminnasta ja kehittämisestä sekä antaa ohjeita ja neuvoja kirkonkirjojen pidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille.

Hallinto-osaston tehtäväkenttä kirkon hallinnon osaajana on laaja, kun osasto toimillaan palvelee, tukee ja kehittää sekä kirkon keskushallintoa että seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoa ja taloutta. Myös kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä kirkon kulttuuriperinnön säilymisen turvaaminen on osaston fokuksessa. Toimintaympäristön ja yleislainsäädännön nopeat muutokset, seurakuntien taloudellinen kehitys sekä sähköisten tietojärjestelmien ja asiointipalvelujen vaatimukset tuovat omat haasteensa osaston tehtäväkenttään. Hallinto-osastolla onkin työn alla useita sen tehtäväkenttään liittyviä tietojärjestelmähankkeita.

Kun useat osaston tehtävät vaativat erityisasiantuntijuutta, on tämä johtanut osittain osaamisen pirstaloitumiseen siten, että erityisasiantuntijuus on yhden osaajan vastuulla.  Tilanteesta johtuen osaston perustehtävien hoitaminen on haavoittuvaa, vaikka tilannetta onkin pyritty korjaamaan esimerkiksi tiimityöskentelyllä sekä seurakuntaosaajien mukanaololla erityisprojekteissa.

Henkilöstön perustehtävien laajuus on johtanut myös siihen, että suurempia kehityshankkeita on jouduttu viemään läpi määräaikaisen projektihenkilöstön turvin. Vaikka hallintoa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää henkilöstön tehtävien priorisointia sekä mahdollisesti myös hetkellistä lisäresursointia, arvioidaan tietojärjestelmien helpottavan myös osaston perustehtävien hoitamista, kun toiminnot ovat vakiintuneet.

Hallinto-osaston työvahvuus on tällä hetkellä 29 henkilöä. Määräaikaisten projektien päättymisen myötä sekä eläköitymisen yhteydessä tapahtuvien töiden uudelleen allokointien johdosta henkilöstön määrä vähenee 24:ään toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana.