Tuloskortti 2017
Kirkon koulutuskeskus (KK)
 
Tehtävänimike Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

KK:n vaikuttamistoiminnan perimmäisenä tavoitteena on turvata kirkon työntekijöiden koulutuksen säilyminen osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää ja varmistaa sekä määrällinen että laadullinen riittävyys. Vaikuttamistoiminnan keskeinen yhteistyöelin on Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR), joka työskentelee osana laajaa yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat TO:n yksiköiden ohella mm. KiT/TMO, piispainkokouksen kanslia, koulutuksen seurantaryhmät ja kouluttavat laitokset.
Vaikutamme hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin seurakuntien ja kirkon henkilöstön edun näkökulmasta. Selkiytämme ja teemme läpinäkyviksi koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan prosessit Kirkkohallituksessa. Koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan kartan valmistuminen. Tehtävien, vastuuryhmien ja -henkilöiden selkeytyminen. Koulutuspoliittisen foorumin kehittyminen.
Hyödynnämme kirkon henkilöstöstä saatua laadullista ja määrällistä ennakointitietoa. Ajantasaiset ennakointimateriaalit on toimitettu Sakastiin ja niitä käytetään.
Koulutuspoliittisiin ryhmiin osallistuvat Kirkkohallituksen asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja hyödyntävät yhteisiä työskentelyalustoja (Novum, intran työalustat). Novumin työtila on aktiivisessa käytössä ja sitä hyödynnetään johtopäätösten tekemisessä ja yhteisten linjausten muodostamisessa.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Kirkon omana henkilöstökoulutuksen tarjoajana tunnemme kirkon toimintaympäristön, kykenemme ennakoimaan tulevaisuuden koulutustarpeita sekä toteuttamaan kustannustehokkaasti kentän tarpeita ja arjen työtä palvelevaa koulutustarjontaa.
Saavutamme kohderyhmät suunnitellusti:
- Koulutukset toteutuvat suunnitellussa laajuudessa ja riittävän suurina ryhminä.
- Viestinnässä tavoitamme kohderyhmät kattavasti.
Ajantasaistamme asiakastiedot (eMaileri).

Kohdennamme asiakasviestinnän ja markkinoinnin.
Arvioimme KK:n koulutustarjonnan hyödyntäen uutta mittaria. Arvioimme viestinnän kattavuuden (eMailerin mittaristot).
Kykenemme hyödyntämään koulutusohjelmien toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointia kaikilla alueilla. Kehitämme koulutuksen laatua kuvaavan arviointimittarin (mm. sisältö, toteutustapa, vaikuttavuus). Mittari valmistuu (koe)käyttöön. Koulutusten toteutuminen (ohjelmat, osallistujamäärät)
Uudistamme koulutustarjontaa vastaamaan entistä paremmin seurakuntien tarpeita. Kehitämme koulutusohjelmiamme vuorovaikutteisesti yhteistyössä asiakkaiden (seurakunnat ja koulutuksiin osallistujat) ja yhteistyöverkostojen kanssa. Kuvaukset uusista ja uudistetuista koulutusohjelmista valmistuvat ja niihin ilmoittaudutaan.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät

KK koordinoi kirkon henkilöstökoulutusta ja järjestää koulutuksia sekä omissa tiloissaan että muualla Suomessa.
KK edistää henkilöstön kehittämistä sekä tukee ja kannustaa investointeja henkilöstöön.
KK myös tukee innostavan ilmapiirin kehittymistä kirkon työyhteisöissä.
”Kouluttajien kouluttaja”: KK on kirkollisen kouluttajaverkoston luonteva, kouluttajakollegoiden arvostama solmukohta.
KK kokoaa ja tarjoaa luotettavan tiedon sekä toimintamallit kirkollisen koulutuksen toteutuksesta.
Seurakunnat ovat entistä tietoisempia osaamisen johtamisen, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen merkityksestä ja varaavat siihen myös resursseja. HR-kysymykset ovat vahvasti esillä kaikissa kirkon johtamiskoulutuksissa.

Suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstöjohtamisen erityiskoulutuksia.
Henkilöstöjohtamisen koulutusten osallistumisaste ja palaute. Pidemmällä aikavälillä: Henkilöstön kehittämiseen käytettävien varojen %-osuus seurakunnissa/-yhtymissä. 
Kirkon henkilöstökoulutusta pidetään tärkeänä ja työn kehittämiseen kannustavana. Vahvistetaan yhteistyöverkostojen (mm. hiippakunnat ja muut koulutusorganisaatiot) toimintaa kaikilla sisältö- ja työalueilla aktivoimalla olemassa olevat verkostot, varmistamalla yhteystiedot ja -kanavat sekä hyödyntämällä Apajaa. Verkoston jäsenten antama sisällöllinen palaute kouluttajakoulutuksesta ja verkostoyhteistyöstä.
Kirkon sähköisen henkilöstökoulutuskalenterin järjestelmän uudistaminen vuosina 2017–2019. Valmistellaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa järjestelmän kehittämissuunnitelma.  Suunnitelma järjestelmän kehittämisestä on valmistunut
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Koulutuskeskus edistää yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista niiltä osin kuin ne liittyvät KK:n perustehtävään. Koulutusverkoston tehtäväjako ja yhteistyö selkiytyy. Neuvotellaan keskeisten yhteistyökumppanien kanssa yhteistyön mahdollisuuksista, tehtävien jaosta ja rooleista sekä mahdollisista taloudellisista vaikutuksista (hiippakunnat, osa suurista seurakuntayhtymistä, Kiko- ja Järki-yhteistyökumppanit). Neuvottelut on käyty ja keskeisistä periaatteista on sovittu. Tulokset näkyvät v. 2018 koulutusten suunnittelussa.
Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuuden toteutumista. Seurakuntalaisten osallisuuden edistäminen sisältyy koulutuksiin läpäisyperiaatteella vahvistaen työntekijöiden kykyä toimia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tavoite on kirjattu koulutusten sisältökuvauksiin ja sen toteutuminen näkyy palautteessa.
Koulutuskeskus edistää omalta osaltaan kestävän kehityksen toteutumista Kirkkohallituksen toiminnassa. Koulutuskeskus hyödyntää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -aineistoja oman toiminnan kehittämisessä. Tehdään vähintään yksi koulutuskeskuksen toiminnalle luonteva sitoumus kestävän kehityksen puolesta.