Toimintasuunnitelma 2017–2019

Johdanto

Talousosasto kirkon keskusrahastona toimii kokonaiskirkon yhteisen toiminnan rahoittajana. Suunnitelmakaudella seurakuntien kirkollisverotulot alenevat, joten rahoitustehtävä käy entistä haasteellisemmaksi. On pystyttävä vähenevillä tuloilla saamaan aikaan enemmän ja laadukkaampaa palvelua seurakunnille. Talousosasto keskittyy edelleen suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa alaansa koskevia sekä koko kirkon yhteisiä että Kirkon keskusrahastoa koskevia kehityshankkeita tavoitteena osaamisen ja kustannustehokkuuden lisääminen.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

 • Talousyksikkö vastaa ostotoimintoprosessin uusimisesta ottamalla käyttöön uudet automatisoidut toimintatavat palvelujen ja tavaroiden tilauksissa sekä ostolaskujen sähköisessä kierrätyksessä. Viimeistellään palkkioiden käsittelyn hajauttaminen eri yksiköihin. Toimenpiteet vapauttavat talousyksikön resursseja ja parantavat laskujen ja palkkioiden kiertonopeutta. Myös sisäisen- ja ulkoisen kirjanpidon laatu paranee.

 • Tietohallintoyksikön painopisteenä on uuden tietohallintostrategian luominen sekä kirkon yhteisten hankkeiden hanketoiminnan ja hankemallin kehittäminen. Varsinaiset hankkeet on kuvattu talousarvioesityksessä erikseen.

 • Uuden hankintalain arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2017 alkupuolella. Kirkkohallituksen hankintapalvelut järjestää koulutusta ja päivittää ohjeistusta, jotta uuden lain käyttöönotto ja sen antamat mahdollisuudet hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin seurakunnissa. Kirkkohallituksen omat sisäiset menettelytavat ja hankintavaltuudet käydään läpi ja saatetaan vastaamaan uuden lain vaatimuksia.

 • Kuluanalyysi on kaikkien Kipassa olevien seurakuntien käytettävissä ja hyödynnettävissä.  Kuluanalyysissä tarkastellaan sitä, mihin seurakuntatalouden rahat kuluvat ja eritellään suoritetut hankinnat ja toimittajakenttä hankintakategorioittain. Tämä luo pohjaa hankintaprosessin kehittämiselle sekä kategoriajohtamiselle. Lisäksi säännöllinen analyysi tuo hankintojen kehittämiseen ja johtamiseen jatkuvuutta sekä täsmällistä tietoa kehityksen suunnasta.

 • Yhteistyö KL-Kuntahankintojen kanssa jatkuu ja seurakunnat hyödyntävät entistä enemmän puitejärjestelyjä.

 • Itse kilpailutettavat hankinnat toteutetaan aina koko kirkon laajuisina puitejärjestelyinä, silloin kun hankinnalle on tarvetta myös seurakunnissa.

 • Kiinteistöyksikkö huolehtii osaltaan vastuullaan olevien kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen kunnossapidosta. Arvokkaiden kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään Oulun ja Porvoon tuomiokapituleihin, Turun arkkipiispan taloon, sekä Tampereen piispantaloon. Keskusrahaston omistamien kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien (RAU-järjestelmien) nykykunto kartoitetaan ja vaatimukset määritellään. Tavoitteena on liittää kiinteistöt keskitettyyn talovalvomoon (lvisa-valvomo).

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma

 • Talousyksikkö varautuu ottamaan tehtäviä tekijänoikeusrahastosta sekä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista, kun resursseja on saatu lisää tehostamalla käytännön talouden prosesseja. Otetaan käyttöön valtakunnallinen kolehtien kerääminen. Tavoitteena on, että kaikki ev.lut. kirkossa kerätyt kolehdit kerätään Kirkon keskusrahastoon, josta ne välitetään oikeille tahoille valtion rahoituksen tulojen jakamisen mallia avuksi käyttäen. Tämä säästää merkittävästi seurakunnissa tehtyä työtä kolehtien maksatusprosessissa.

 • Tietohallintoyksikön painopisteenä on uuden tietohallintostrategian toimeenpano sekä yhteisen hankemallin sovittaminen seurakuntien tarpeisiin.

 • Hankintojen merkitys ja rooli koko kirkon toiminnassa on tunnistettu. Vastuulliset hankinnat on huomioitu kaikissa hankinnoissa. Kuluanalyysit luovat pohjaa hankintaprosessien kehittämiselle ja seurakunnat hyödyntävät niitä systemaattisesti. KL-Kuntahankintojen ja Kirkon yhteisiä puitejärjestelyjä hyödynnetään seurakuntatalouksissa kattavasti ja niistä saadaan entistä enemmän prosessi- ja euromääräisiä säästöjä.

 • Koko kirkon hankintastrategia on määritelty ja tavoitteellinen hankintajohtaminen tukee strategian toteuttamista.

 • Kiinteistöyksikkö keskittyy toteuttamaan kuntoarviossa esitetyt korjausta tai uusimista vaativat kohdat.