Kirkon keskusrahaston/Talousosaston (kiinteistö-, talous ja tietohallinto) tehtävänä on vastata kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta ja omaisuuden hoidosta.

Kiinteistöyksikkö

  • Kiinteistöyksikkö vastaa Kirkon talon sisäisistä tukipalveluista. Lisäksi kiinteistöyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen peruskorjauksesta ja kunnossapidosta.

  • Pienempiä korjaushankkeita toteutetaan Kirkon koulutuskeskuksessa, Turun piispalassa sekä Porvoon tuomiokapitulissa.

Talousyksikkö

  • Talousyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston taloushallinnosta. Tietyt toiminnot (ostolaskujen reititys ja tiliöinti, matkalaskujen asiatarkastus matkustussäännön mukaisesti, Kirkkohallituksen maksamien palkkioiden asiatarkastus ja tiliöinti sekä käyttäjien ohjaaminen koko Kirkkohallituksen osalta) on keskitetty taloustiimiin. Tiimin ja Kirkkohallituksen sekä tiimin ja Kipan välistä työnjakoa hiotaan edelleen tehokkuuden lisäämiseksi.

Tietohallintoyksikkö

  • Tietohallintoyksikkö toteuttaa kirkon voimassa olevaa tietohallintostrategiaa. Tietohallintoyksikön keskeisenä toiminta-alueena on hankehallinnan ylläpitäminen ja kehittäminen, tietoteknisten palveluiden tuottaminen sekä hankintoihin liittyvä asiantuntemus ja hankintojen tekeminen.

  • Hankkeiden hallinta toteutetaan yhteisen hankemallin kautta. Hankemallin kautta arvioidaan kaikki käynnistettävät projektit yhtenäisen mallin mukaan. Vuoden 2017 hankkeet on kuvattu business case –ajattelun kautta. Kuvaukset löytyvät talousarvion kohdasta ”Investoinnit ja hankkeet”.

  • Tietohallintoyksikkö tuottaa tietotekniset peruspalvelut koko kirkolle sekä työasema- ja toimipistepalvelut kirkon keskushallinnolle ja niistä sopineille seurakunnille. Seurakuntien toiminnan tueksi tarjotaan sopimuspohjaisesti koko kirkon laajuisia palvelu- ja tietojärjestelmäkokonaisuuksia.

  • Hankinnat toteutetaan joko kirkon omina kilpailutuksina tai KL-kuntahankintojen kautta. Tietojärjestelmäkilpailutukset tehdään Kirkkohallituksessa koko kirkon hyödynnettäväksi. Muut hankintasopimukset pyritään mahdollisuuksien mukaan kanavavoimaan KL-kuntahankintojen kautta. Lähtökohtaisesti kirkon omat hankintapalvelut kattavat ne hankintojen osa-alueet, joita ei KL-kuntahankintojen kautta voida hankkia.

  • Lähivuosina tietotekniikan yleinen kehitys siirtää edelleen IT-hankintoja entistä enemmän palveluiksi suurien kertahankintojen sijaan. Tästä syystä käyttötalousmenot kasvavat ja investoinnit vähenevät, yhteenlaskettu euromäärä pysyy kuitenkin entisen suuruisena.

Talousosaston henkilöstö säilyy suunnitelmakauden nykyisen suuruisena. Henkilöstömäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina, kun Kirkon keskusrahasto siirtyi Kipaan, ja Kirkkohallitus muutti Katajanokan kiinteistöstä Etelärantaan Kirkon taloon mikä vaikutti kiinteistötoimen henkilöstön vähenemiseen. Toisaalta talousosaston henkilöstömäärää on kasvattanut Kipan tietohallinnon siirtyminen Kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön sekä Seinäjoen IT-alueen yhdistyminen Kirkon keskusrahaston IT-alueeseen. Tällä hetkellä talousosastolla työskentelee 43 henkilöä. Henkilöstön määrään ei ole odotettavissa muutoksia suunnitelmakaudella.