Tuloskortti 2017
Piispainkokouksen kanslia (PK)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Luterilaisen uskon historiallinen merkitys ja sen ajankohtaiset tulkinnat tunnetaan Suomessa. Osallistumme reformaation merkkivuoden toteuttamiseen osallistuminen ja olemme aktiivisesti esillä mediassa. Näkyvyys mediassa (media-analyysi)
Suomessa on vahva positiivinen uskonnon vapaus. Tuomme esiin positiivista uskonnonvapautta edistäviä puheenvuoroja ja ratkaisuehdotuksia (esim. yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston kanssa). Käytettyjen puheenvuorojen määrä ja näkyvyys.
       
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Kirkon virat kiinnostavat. Vaikuttamme teologikoulutustoimikunnan kautta ja osallistumme Kirkkohallituksen ennakointityöhön.

Tuotamme pappisvirkaan hakeutuville materiaalia.
Pappisvirkaan ja muihin kirkon töihin hakeudutaan.
Vastavalmistuneet teologit työllistyvät kirkkoon entistä useammin. Teemme koulutuspoliittista yhteistyötä KiT:n ja KK:n kanssa teologityövoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi. Vastavalmistuneiden työllistymisen helpottuminen esimerkiksi työvoimapankkien avulla
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon opillista perustaa tulkitaan suhteessa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Valmistelemme piispainkokouksen lausuntoja ja kannanottoja hyödyntäen uusinta ekumeenista teologiaa. Kannanottojen ja lausuntojen vaikuttavuus päätöksenteossa ja kansalaiskeskustelussa.
Piispojen kollegiolla on tarvittava apu yhteisissä toiminnoissa. Tuemme piispojen yhteisissä hankkeissa. Piispojen kollegio on pystynyt työskentelemään tarkoituksenmukaisesti.
Pohjoismainen piispainkokous järjestetään onnistuneesti Suomessa vuonna 2019. Aloitamme valmistelut pohjoismaisen piispainkokouksen järjestämiseksi. Valmistelut ovat käynnissä.
Hiippakuntien tulevaisuutta koskeneen selvityksen mukaisesti piispainkokouksen rooli on selkeä ja vahva kirkon strategiatyössä. Käynnistämme piispainkokouksen rooliin strategiatyössä liittyvät valmistelut. Piispainkokouksen valmisteluprosessi on käynnistynyt.
Kirkon tulevaisuuden toimintaympäristöä ennakoidaan ja reflektoidaan teologisesti. Osallistumme kirkon olemusta ja tulevaisuutta koskevaan keskusteluun sekä teologiseen työskentelyyn yhdessä Kirkkohallituksen kanssa.

Työskentelemme innovatiivisten teologisten lähestymistapojen löytämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.
Käydyn keskustelun määrä.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Kirkon traditio nähdään voimavarana muuttuvassa yhteiskunnassa. Osallistumme reformaation merkkivuoteen ja ajankohtaiseen keskusteluun luterilaisuutta koskevan ymmärryksen lisäämiseksi. Näkyvyys mediassa ja kansalaiskeskustelun vilkkaus.