Tuloskortti 2017
Hallinto-osasto (HaO)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkko näyttäytyy avoimena, luotettavana ja helposti lähestyttävänä sekä hallinnollisesti asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä yhteistyökumppanina. Verkostoidumme yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Osaston neuvottelukunnat kokoontuvat säännöllisesti.
Julkaisemme toimielinten esityslistat ja päätöspöytäkirjat liitteineen verkossa heti, kun ne ovat julkisia. Kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion pöytäkirjat on julkaistu viikon kuluessa kokouksesta.
Vaikutamme viestinnän keinoin mediassa. Kirkkoa koskevan oikean ja positiivisen tiedon näkyvyys viestimissä.
Rakennamme monipuolisen ja luotettavan tilastopalvelun ja hyödynnämme sitä. Tilastotiedot julkaistaan aiempaa käytäntöä nopeammin ja yksityiskohtaisemmin.
Vaikuttaminen säädöshankkeisiin. Välitämme ministeriön lainvalmistelijoille kirkon näkemyksen hankkeista. Lausunnot ja yhteydenotot ovat vaikuttaneet valmisteluun.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto ja talous. Tiedotamme suunnitelmallisesti. Avattujen uutiskirjeiden määrä pysyy yli 80 % tilatuista.
Neuvomme ja koulutamme seurakuntia. Vastausaika kysymyksiin 1 vko.
Koulutusten määrä ja koulutuspalautteiden arvosanat.
Kehitämme ja otamme käyttöön tietojärjestelmiä. Hautaustoimen tietojärjestelmän tekninen suunnittelu on käynnistetty.
Kiinteistöhallintajärjestelmän rakennusrekisteri on otettu käyttöön 150 seurakunnassa ja arvoesinerekisteri on pilotoitu.
Kaikki seurakunnat käyttävät tilastoportaalia.
Laadimme ohjeita seurakuntien käyttöön. Seurakuntien kirjanpidossa on otettu käyttöön automaattisia kirjauksia.
Kirjurin tukipyyntöjen vuosittainen määrä on vähentynyt 5 %.
Seurakuntien asiakirja- ja dokumenttihallinto ja arkistotoimi hoidetaan asianmukaisesti. Tiedotamme ja jaamme hyviä kokemuksia asian- ja dokumentinhallinnan sähköisestä järjestelmästä Domuksesta. Domusta käyttäviä seurakuntia on 10.
Päivitämme paperiarkiston malliarkistosuunnitelman. Arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen on käynnistetty.
Seurakuntavaaleja koskevia säännöksiä kehitetään. Teemme ehdotuksen kirkon vaalijärjestyksen muuttamiseksi vuoden 2014 vaaleista saadun palautteen ja yleisen vaalilain kehittymisen mukaisesti. Vaalijärjestystä koskeva muutosehdotus on kirkolliskokouksessa.
Jäsentietojärjestelmää koskeva muutostyö on aloitettu.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon keskushallinnon sähköinen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on toimiva. Uudelleenarvioimme toimintatapoja ja kehitämme käytäntöjä. Järjestelmä on vakiintunut ja on luotu toimivat sähköisen asiakirjahallinnon käytännöt.
Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja arvostus pysyy korkealla. Laadimme ”Kulttuuriperintöstrategia 2020”. Strategia on laadittu.
Ohjaamme ja tuemme seurakuntia kulttuuriperintöarvoja koskevissa kysymyksissä. Ohjeet on uusittu ja julkaistu.
Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) monipuolinen kehittäminen ja ylläpito. Kehitämme Kirjuria saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten mukaisesti. Projektit valmistuvat aikataulussa.
Huomioimme lakimuutokset ja tietoturva-asetukset. Lakimuutokset ja tietoturva-asetukset on huomioitu.
 
KKH – strategiset painopisteet: Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin:
Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti.
Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksista Huolehdimme, että kirkon kulttuuriperintö näkyy reformaation merkkivuoden tiedottamisessa. Kulttuuriperinnön verkkonäyttely on toteutettu.
kulttuuriperintöön ja yhteiskuntaan lisääntyy. Osallistumme kv. symposiumin ”500 vuotta protestanttista kirkkoarkkitehtuuria” järjestämiseen. Symposium on järjestetty.
Kohtaaminen koskettaa:
Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.
Osaston yhteistyö seurakuntien kanssa hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vahvistuu. Kuuntelemme kenttää Kirjurin kehittämisessä ja työskentelemme yhdessä seurakuntien osaajien kanssa. Seurakuntien kehitysehdotukset on otettu huomioon.
Vuosittainen tyytyväisyyskysely.
Kiinnitämme säädösvalmistelussa huomiota lausuntomenettelyihin ja viestintään. Säädöshankkeissa on toteutettu lausuntomenettelyt.
Arvostamme jäsenyyttä:
Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.
Kansalaisten ja muiden sidosryhmien asioinnin helpottaminen. Kehitämme sähköisiä asiointipalveluja. Sähköisistä asiointipalveluista lapsen liittäminen kirkkoon ja avioliiton esteiden tutkinta on otettu käyttöön.