Tuloskortti 2017
Työmarkkinaosasto (TMO) ja työmarkkinalaitos (KiT)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Seurakuntatyönantajan tarpeet on huomioitu keskustason työmarkkinatoiminnassa. Osallistumme työmarkkinakeskusjärjestötyöhön ja lainsäädäntöhankkeisiin (mm. kolmikantaiseen samapalkkaisuusohjelmaan). Määräykset, säännökset yms. ovat soveltuvia myös kirkon alalle.
Seurakuntatyönantajan tarpeet on huomioitu liittotasolla. Käymme sopimusneuvotteluja pääsopijajärjestöjen kanssa. KirVESTES:in allekirjoituspöytäkirjan työryhmien toiminta käynnissä ja tulokset seurakuntatyönantajien tarpeet huomioon ottavia
• Työaikajärjestelmät tukevat tuottavuutta ja työhyvinvointia
• Yleisen palkkausjärjestelmän kehittämistyö aloitettu ja käynnissä
• Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä tukee palkitsemista ja tavoitteiden asettamista
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Esittelysäännös on muutettu kirkkolaissa (KL) kuntapuolen sääntelyä vastaavaksi. Muutetaan KL:a KL:n säännös on muutettu tai prosessi vireillä.
Kirkkohallituksen vuonna 2016 päättämät tutkintovaatimukset ovat seurakuntien tiedossa. Ohjeistamme seurakuntia, hiippakuntia, kouluttavia laitoksia Kirkkohallituksen päätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta seurakunnissa. Uudistamme Sakastin sivujen tutkintovaatimuksia koskevan osuuden. Sakastin sivujen tutkintovaatimuksia koskeva osuus on uudistettu ja ohjeistettu yleis- ja uutiskirjeessä.
Virkojen johtosäännöt ja työalojen ohjesäännöt on uusittu Valmistelemme Kirkkohallituksen päätöksen ja ohjeistamme seurakuntia päätöksistä. Kirkkohallituksen päätös on tehty ja ohjeistettu yleis- ja uutiskirjeessä.
Seurakuntatyönantajalla on parempi valmius työhyvinvoinnin johtamiseen, osaamisen ennakoinnintiin, henkilöstösuunnittelun ja Järjestämme koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia ja hyödynnämme yhteistä intranet-sivustoa seurakuntien käytäntöjen ja mallien tiedonvaihdossa. Koulutustilaisuuksia on järjestetty, oppimisverkostotyöskentely ja yhteinen intranet-sivusto ovat käytössä.
-raportoinnin prosessien toteuttamiseen.   Palautekysely osoittaa, että seurakuntatyönantajat ovat saaneet lisää valmiuksia työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.
KiT:illä on toimiva palvelussuhdetilastojen tiedonkeruujärjestelmä. Laadimme projektisuunnitelman ja käynnistämme projektin. Projekti on käynnissä.
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Seurakuntatyönantajilla on vahva työnantajarooli. Järjestämme koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia sekä pidämme työnantajarooliin liittyviä kysymyksiä esillä ohjeissa ja uutiskirjeissä. Koulutustilaisuuksia, verkostoja on järjestetty sekä työnantajarooliin liittyviä kysymyksiä on pidetty esillä uutiskirjeissä ja ohjeissa. Palautteen mukaan tilaisuudet ovat olleet hyödyllisiä.
  Informoimme seurakuntatyönantajaa koskevista lainsäädäntöhankkeista Seurakuntatyönantajaa on tiedotettu yleis- ja uutiskirjeissä.
Henkilöstöä koskevat lainsäädäntömuutokset toteutettu kirkon virkasuhteisten osalta. Muutetaan KL:a Tarvittavat säännösmuutokset on tehty tai prosessi on vireillä.
Kirkon alojen työpaikkojen työsuojeluosaaminen on hyvä. Käsittelemme työsuojelun teemoja koulutustilaisuuksissa ja verkostotapaamisissa. Työsuojeluun liittyviä teemoja on käsitelty koulutustilaisuuksissa ja verkostotapaamisissa. Palautteen mukaan seurakuntatyönantajat ovat saaneet lisävalmiuksia työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Keräämme palautetta toiminnastamme seurakuntatyönantajilta. Keräämme kyselyllä tietoja sopimusmääräysmuutostarpeista ja muista henkilöstöhallinnon ja työelämän teemoista sekä kehitysideoista toiminnan kehittämiseksi Kyselyitä on toteutettu ja tuloksia on huomioitu toiminnan suunnittelussa.
Vahvistamme yhteistyötä vastavalmistuneiden työllistymisessä. Osallistumme piispojen ja piispainkokouksen kanslian, Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston ja seurakuntien kanssa toteutettavaan selvitystyöhön. Selvitystyöhön on osallistuttu.
Vahvistamme yhteistyötä kirkon työn sukupuolisegregaation purkamisessa. Osallistumme kolmikantaiseen samapalkkaisuusohjelmaan ja teemme selvityksen tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Ohjelmaan on osallistuttu ja selvitys tehty.
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Kirkon työ on näkyvää. Palkisemme parhaita työpaikkoja KirTEKO 2017 -palkinnolla KirTEKO 2017 -palkinnot on jaettu.