Tuloskortti 2017
Kirkkohallituksen EU-toiminta
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkolla on ajantasainen tieto sellaisesta EU-lainsäädännöstä, jolla on vaikutusta kirkkoon tai joka on kirkon arvojen kannalta relevantti ja valmius tarvittaessa vaikuttaa siihen. Kirkolle tärkeiden EU-lainsäädäntöhankkeiden strateginen, analyyttinen ja ennakoiva seuranta komission työohjelman pohjalta. Neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksenteon seuranta ja tarvittaessa niihin vaikuttaminen. Selvitys relevanteista EU-lainsäädäntöhankkeiden systemaattisesta seurannasta ja siihen liittyvästä vaikuttamistoiminnasta vuoden lopussa.
Aktiivinen yhteydenpito komission, neuvoston ja EUE:n virkamiehiin, suomalaisiin europarlamentaarikkoihin sekä muihin yhteistyötahoihin. Toteutuneet tapaamiset.
EU-asioihin liittyvä vaikuttamistoiminta on kirkkohallituksessa koordinoitua, koherenttia ja osallistavaa, jossa hyödynnetään kirkkohallituksen ja yhteistyötahojen asiantuntemusta. Kirkon uuden EU-neuvottelukunnan sitouttaminen kirkon EU-toimintaan. EU-neuvottelukunnan jäsenten palaute.
Kirkkohallituksen EU-seurantaryhmän toiminnan tehostaminen (esim. temaattiset kokoukset ja jäsenten aktivointi), kokous- ja koulutusmatkan järjestäminen Brysseliin. Kokous- ja koulutusmatkan järjestäminen Brysseliin, osallistujien arviointi matkasta. EU-seurantaryhmän oma arviointi toiminnasta.
Kirkolla on hyvät ja läheiset suhteet eri EU-asioihin liittyviin yhteistyötahoihin niin kansallisella kuin EU-tasolla. Kartoitus keskeisistä EU-toimintaan liittyvistä yhteistyötahoista ja yhteistoiminnasta. Kartoitus on laadittu.
Arvojen Eurooppa I ja II -ryhmien yhteistapaamisen järjestäminen. Osallistujien arviointi Arvojen Eurooppa I ja II -ryhmien yhteistapaamisesta.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen EU-rahoitusmahdollisuudet tunnetaan seurakunnissa, hiippakunnissa ja kirkollisissa järjestöissä. Tiedottaminen EU-rahoitusmahdollisuuksista. Info- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen kirkon toimintasektorille. Tiedotteiden sekä info- ja koulutustilaisuuksien määrä, osallistujien määrä ja osallistujien palaute. Palaute seurakunnilta ja hiippakunnilta.
EU-rahoitustyöryhmän toiminnan käynnistäminen. Koulutusmatkan järjestäminen Brysseliin EU-rahoitustyöryhmälle. EU-rahoitustyöryhmän koulutusmatkan toteutuminen, osallistujamäärä ja osallistujien palaute.
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Kirkon toimijoilla on ajankohtaista tietoa kirkolle tärkeistä EU-asioista sekä kirkon toimintasektorille relevanteista EU-rahoitusmahdollisuuksista. Kirkkohallituksen EU-uutiskirjeen toimittaminen. EU-uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Kirkon EU-rahoitustoiminta vastaa hiippakuntien ja seurakuntien tarpeisiin. Hiippakuntien ja seurakuntien tarpeiden ja toiveiden huomioiminen ja toiminnan kehittäminen niiden pohjalta. Palaute hiippakunnilta ja seurakunnilta.
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Kirkossa on riittävästä tietoa heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävään työhön liittyvistä EU-asioista ja vaikuttamiskanavista. EU:n sosiaali- sekä maahanmuutto -ja turvapaikkapolitiikan seuranta ja siihen vaikuttaminen. Selvitys seurannasta ja vaikuttamistoiminnasta vuoden lopussa.